วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4101 ถึง 4200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4101 ถึง 4200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4101 ถึง 4200 (Four thousand one hundred and one to Four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4101 Four thousand one hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
4102 Four thousand one hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
4103 Four thousand one hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
4104 Four thousand one hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
4105 Four thousand one hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
4106 Four thousand one hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
4107 Four thousand one hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
4108 Four thousand one hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
4109 Four thousand one hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
4110 Four thousand one hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
4111 Four thousand one hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4112 Four thousand one hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
4113 Four thousand one hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
4114 Four thousand one hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
4115 Four thousand one hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
4116 Four thousand one hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
4117 Four thousand one hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4118 Four thousand one hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
4119 Four thousand one hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
4120 Four thousand one hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
4121 Four thousand one hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4122 Four thousand one hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4123 Four thousand one hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4124 Four thousand one hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4125 Four thousand one hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4126 Four thousand one hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4127 Four thousand one hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4128 Four thousand one hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4129 Four thousand one hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4130 Four thousand one hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
4131 Four thousand one hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4132 Four thousand one hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4133 Four thousand one hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4134 Four thousand one hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4135 Four thousand one hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4136 Four thousand one hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4137 Four thousand one hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4138 Four thousand one hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4139 Four thousand one hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4140 Four thousand one hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
4141 Four thousand one hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4142 Four thousand one hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4143 Four thousand one hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4144 Four thousand one hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4145 Four thousand one hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4146 Four thousand one hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4147 Four thousand one hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4148 Four thousand one hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4149 Four thousand one hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4150 Four thousand one hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
4151 Four thousand one hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4152 Four thousand one hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4153 Four thousand one hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4154 Four thousand one hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4155 Four thousand one hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4156 Four thousand one hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4157 Four thousand one hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4158 Four thousand one hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4159 Four thousand one hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4160 Four thousand one hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
4161 Four thousand one hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4162 Four thousand one hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4163 Four thousand one hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4164 Four thousand one hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4165 Four thousand one hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4166 Four thousand one hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
4167 Four thousand one hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4168 Four thousand one hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4169 Four thousand one hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4170 Four thousand one hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4171 Four thousand one hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4172 Four thousand one hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4173 Four thousand one hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4174 Four thousand one hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4175 Four thousand one hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4176 Four thousand one hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4177 Four thousand one hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4178 Four thousand one hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4179 Four thousand one hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4180 Four thousand one hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
4181 Four thousand one hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4182 Four thousand one hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4183 Four thousand one hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4184 Four thousand one hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4185 Four thousand one hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4186 Four thousand one hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4187 Four thousand one hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4188 Four thousand one hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4189 Four thousand one hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4190 Four thousand one hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
4191 Four thousand one hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4192 Four thousand one hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4193 Four thousand one hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4194 Four thousand one hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4195 Four thousand one hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4196 Four thousand one hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4197 Four thousand one hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4198 Four thousand one hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4199 Four thousand one hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4200 Four thousand two hundredโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4101 ถึง 4200 (Four thousand one hundred and one to Four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200