วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 401 ถึง 500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 401 ถึง 500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 401 ถึง 500 (Four hundred and one to Five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
401 Four hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​ร้อย​หนึ่ง
402 Four hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​ร้อย​สอง
403 Four hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​ร้อย​สาม
404 Four hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​ร้อย​สี่
405 Four hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​ร้อย​ห้า
406 Four hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​ร้อย​หก
407 Four hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​ร้อย​เจ็ด
408 Four hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​ร้อย​แปด
409 Four hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​ร้อย​เก้า
410 Four hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​ร้อย​สิบ
411 Four hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
412 Four hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​ร้อย​สิบ​สอง
413 Four hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​ร้อย​สิบ​สาม
414 Four hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​ร้อย​สิบ​สี่
415 Four hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
416 Four hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​ร้อย​สิบ​หก
417 Four hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
418 Four hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​ร้อย​สิบ​แปด
419 Four hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
420 Four hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
421 Four hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
422 Four hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
423 Four hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
424 Four hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
425 Four hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
426 Four hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
427 Four hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
428 Four hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
429 Four hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
430 Four hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​ร้อย​สาม​สิบ
431 Four hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
432 Four hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
433 Four hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
434 Four hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
435 Four hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
436 Four hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
437 Four hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
438 Four hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
439 Four hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
440 Four hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​ร้อย​สี่​สิบ
441 Four hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
442 Four hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
443 Four hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
444 Four hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
445 Four hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
446 Four hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
447 Four hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
448 Four hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
449 Four hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
450 Four hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
451 Four hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
452 Four hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
453 Four hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
454 Four hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
455 Four hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
456 Four hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
457 Four hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
458 Four hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
459 Four hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
460 Four hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​ร้อย​หก​สิบ
461 Four hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
462 Four hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
463 Four hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
464 Four hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
465 Four hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
466 Four hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
467 Four hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
468 Four hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
469 Four hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
470 Four hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
471 Four hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
472 Four hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
473 Four hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
474 Four hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
475 Four hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
476 Four hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
477 Four hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
478 Four hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
479 Four hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
480 Four hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​ร้อย​แปด​สิบ
481 Four hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
482 Four hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
483 Four hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
484 Four hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
485 Four hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
486 Four hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
487 Four hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488 Four hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
489 Four hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
490 Four hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
491 Four hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
492 Four hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
493 Four hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
494 Four hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
495 Four hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
496 Four hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
497 Four hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
498 Four hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
499 Four hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500 Five hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 401 ถึง 500 (Four hundred and one to Five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 301-400, 201-300, 101-200, 1-100