วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4001 ถึง 4100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4001 ถึง 4100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4001 ถึง 4100 (Four thousand and one to Four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4001 Four thousand and oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​พัน​หนึ่ง
4002 Four thousand and twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​พัน​สอง
4003 Four thousand and threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​พัน​สาม
4004 Four thousand and fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​สี่
4005 Four thousand and fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า
4006 Four thousand and sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​หก
4007 Four thousand and sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด
4008 Four thousand and eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​พัน​แปด
4009 Four thousand and nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​เก้า
4010 Four thousand and tenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​พัน​สิบ
4011 Four thousand and elevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
4012 Four thousand and twelveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​สิบ​สอง
4013 Four thousand and thirteenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​สิบ​สาม
4014 Four thousand and fourteenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​สิบ​สี่
4015 Four thousand and fifteenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​สิบ​ห้า
4016 Four thousand and sixteenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​สิบ​หก
4017 Four thousand and seventeenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
4018 Four thousand and eighteenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​พัน​สิบ​แปด
4019 Four thousand and nineteenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​สิบ​เก้า
4020 Four thousand and twentyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​ยี่​สิบ
4021 Four thousand and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
4022 Four thousand and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
4023 Four thousand and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
4024 Four thousand and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
4025 Four thousand and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
4026 Four thousand and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
4027 Four thousand and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
4028 Four thousand and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
4029 Four thousand and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
4030 Four thousand and thirtyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​พัน​สาม​สิบ
4031 Four thousand and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
4032 Four thousand and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
4033 Four thousand and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
4034 Four thousand and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
4035 Four thousand and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
4036 Four thousand and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
4037 Four thousand and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
4038 Four thousand and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
4039 Four thousand and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
4040 Four thousand and fortyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​สี่​สิบ
4041 Four thousand and forty oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
4042 Four thousand and forty twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
4043 Four thousand and forty threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
4044 Four thousand and forty fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
4045 Four thousand and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
4046 Four thousand and forty sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
4047 Four thousand and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
4048 Four thousand and forty eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
4049 Four thousand and forty nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
4050 Four thousand and fiftyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​ห้า​สิบ
4051 Four thousand and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
4052 Four thousand and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
4053 Four thousand and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
4054 Four thousand and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
4055 Four thousand and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
4056 Four thousand and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
4057 Four thousand and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
4058 Four thousand and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
4059 Four thousand and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
4060 Four thousand and sixtyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​หก​สิบ
4061 Four thousand and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
4062 Four thousand and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
4063 Four thousand and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
4064 Four thousand and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
4065 Four thousand and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
4066 Four thousand and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​สิบ​หก
4067 Four thousand and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
4068 Four thousand and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
4069 Four thousand and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
4070 Four thousand and seventyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
4071 Four thousand and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4072 Four thousand and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
4073 Four thousand and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
4074 Four thousand and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
4075 Four thousand and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
4076 Four thousand and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
4077 Four thousand and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4078 Four thousand and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
4079 Four thousand and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
4080 Four thousand and eightyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​พัน​แปด​สิบ
4081 Four thousand and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
4082 Four thousand and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
4083 Four thousand and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
4084 Four thousand and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
4085 Four thousand and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
4086 Four thousand and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
4087 Four thousand and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
4088 Four thousand and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
4089 Four thousand and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
4090 Four thousand and ninetyโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​เก้า​สิบ
4091 Four thousand and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
4092 Four thousand and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
4093 Four thousand and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
4094 Four thousand and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
4095 Four thousand and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
4096 Four thousand and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
4097 Four thousand and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
4098 Four thousand and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
4099 Four thousand and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
4100 Four thousand one hundredโฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4001 ถึง 4100 (Four thousand and one to Four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100