วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3901 ถึง 4000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3901 ถึง 4000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3901 ถึง 4000 (Three thousand nine hundred and one to Four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3901 Three thousand nine hundred and oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
3902 Three thousand nine hundred and twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
3903 Three thousand nine hundred and threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
3904 Three thousand nine hundred and fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
3905 Three thousand nine hundred and fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
3906 Three thousand nine hundred and sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
3907 Three thousand nine hundred and sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
3908 Three thousand nine hundred and eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
3909 Three thousand nine hundred and nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
3910 Three thousand nine hundred and tenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
3911 Three thousand nine hundred and elevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3912 Three thousand nine hundred and twelveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
3913 Three thousand nine hundred and thirteenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
3914 Three thousand nine hundred and fourteenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
3915 Three thousand nine hundred and fifteenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
3916 Three thousand nine hundred and sixteenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
3917 Three thousand nine hundred and seventeenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3918 Three thousand nine hundred and eighteenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
3919 Three thousand nine hundred and nineteenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
3920 Three thousand nine hundred and twentyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
3921 Three thousand nine hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3922 Three thousand nine hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3923 Three thousand nine hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3924 Three thousand nine hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3925 Three thousand nine hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3926 Three thousand nine hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3927 Three thousand nine hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3928 Three thousand nine hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3929 Three thousand nine hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3930 Three thousand nine hundred and thirtyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
3931 Three thousand nine hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3932 Three thousand nine hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3933 Three thousand nine hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3934 Three thousand nine hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3935 Three thousand nine hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3936 Three thousand nine hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3937 Three thousand nine hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3938 Three thousand nine hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3939 Three thousand nine hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3940 Three thousand nine hundred and fortyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
3941 Three thousand nine hundred and forty oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3942 Three thousand nine hundred and forty twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3943 Three thousand nine hundred and forty threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3944 Three thousand nine hundred and forty fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3945 Three thousand nine hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3946 Three thousand nine hundred and forty sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3947 Three thousand nine hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3948 Three thousand nine hundred and forty eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3949 Three thousand nine hundred and forty nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3950 Three thousand nine hundred and fiftyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
3951 Three thousand nine hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3952 Three thousand nine hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3953 Three thousand nine hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3954 Three thousand nine hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3955 Three thousand nine hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3956 Three thousand nine hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3957 Three thousand nine hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3958 Three thousand nine hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3959 Three thousand nine hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3960 Three thousand nine hundred and sixtyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
3961 Three thousand nine hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3962 Three thousand nine hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3963 Three thousand nine hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3964 Three thousand nine hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3965 Three thousand nine hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3966 Three thousand nine hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
3967 Three thousand nine hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3968 Three thousand nine hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3969 Three thousand nine hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3970 Three thousand nine hundred and seventyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3971 Three thousand nine hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3972 Three thousand nine hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3973 Three thousand nine hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3974 Three thousand nine hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3975 Three thousand nine hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3976 Three thousand nine hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3977 Three thousand nine hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3978 Three thousand nine hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3979 Three thousand nine hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3980 Three thousand nine hundred and eightyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
3981 Three thousand nine hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3982 Three thousand nine hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3983 Three thousand nine hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3984 Three thousand nine hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3985 Three thousand nine hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3986 Three thousand nine hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3987 Three thousand nine hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3988 Three thousand nine hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3989 Three thousand nine hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3990 Three thousand nine hundred and ninetyธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
3991 Three thousand nine hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3992 Three thousand nine hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3993 Three thousand nine hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3994 Three thousand nine hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3995 Three thousand nine hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3996 Three thousand nine hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3997 Three thousand nine hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3998 Three thousand nine hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3999 Three thousand nine hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4000 Four thousandโฟร์ เธาซันด์ สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3901 ถึง 4000 (Three thousand nine hundred and one to Four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000