วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3801 ถึง 3900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3801 ถึง 3900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3801 ถึง 3900 (Three thousand eight hundred and one to Three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3801 Three thousand eight hundred and oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
3802 Three thousand eight hundred and twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
3803 Three thousand eight hundred and threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
3804 Three thousand eight hundred and fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
3805 Three thousand eight hundred and fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
3806 Three thousand eight hundred and sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
3807 Three thousand eight hundred and sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
3808 Three thousand eight hundred and eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
3809 Three thousand eight hundred and nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
3810 Three thousand eight hundred and tenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
3811 Three thousand eight hundred and elevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3812 Three thousand eight hundred and twelveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
3813 Three thousand eight hundred and thirteenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
3814 Three thousand eight hundred and fourteenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
3815 Three thousand eight hundred and fifteenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
3816 Three thousand eight hundred and sixteenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
3817 Three thousand eight hundred and seventeenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3818 Three thousand eight hundred and eighteenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
3819 Three thousand eight hundred and nineteenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
3820 Three thousand eight hundred and twentyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
3821 Three thousand eight hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3822 Three thousand eight hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3823 Three thousand eight hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3824 Three thousand eight hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3825 Three thousand eight hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3826 Three thousand eight hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3827 Three thousand eight hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3828 Three thousand eight hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3829 Three thousand eight hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3830 Three thousand eight hundred and thirtyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
3831 Three thousand eight hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3832 Three thousand eight hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3833 Three thousand eight hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3834 Three thousand eight hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3835 Three thousand eight hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3836 Three thousand eight hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3837 Three thousand eight hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3838 Three thousand eight hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3839 Three thousand eight hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3840 Three thousand eight hundred and fortyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
3841 Three thousand eight hundred and forty oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3842 Three thousand eight hundred and forty twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3843 Three thousand eight hundred and forty threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3844 Three thousand eight hundred and forty fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3845 Three thousand eight hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3846 Three thousand eight hundred and forty sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3847 Three thousand eight hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3848 Three thousand eight hundred and forty eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3849 Three thousand eight hundred and forty nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3850 Three thousand eight hundred and fiftyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
3851 Three thousand eight hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3852 Three thousand eight hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3853 Three thousand eight hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3854 Three thousand eight hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3855 Three thousand eight hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3856 Three thousand eight hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3857 Three thousand eight hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3858 Three thousand eight hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3859 Three thousand eight hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3860 Three thousand eight hundred and sixtyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
3861 Three thousand eight hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3862 Three thousand eight hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3863 Three thousand eight hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3864 Three thousand eight hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3865 Three thousand eight hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3866 Three thousand eight hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
3867 Three thousand eight hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3868 Three thousand eight hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3869 Three thousand eight hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3870 Three thousand eight hundred and seventyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3871 Three thousand eight hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3872 Three thousand eight hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3873 Three thousand eight hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3874 Three thousand eight hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3875 Three thousand eight hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3876 Three thousand eight hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3877 Three thousand eight hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3878 Three thousand eight hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3879 Three thousand eight hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3880 Three thousand eight hundred and eightyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
3881 Three thousand eight hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3882 Three thousand eight hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3883 Three thousand eight hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3884 Three thousand eight hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3885 Three thousand eight hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3886 Three thousand eight hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3887 Three thousand eight hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3888 Three thousand eight hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3889 Three thousand eight hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3890 Three thousand eight hundred and ninetyธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
3891 Three thousand eight hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3892 Three thousand eight hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3893 Three thousand eight hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3894 Three thousand eight hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3895 Three thousand eight hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3896 Three thousand eight hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3897 Three thousand eight hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3898 Three thousand eight hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3899 Three thousand eight hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3900 Three thousand nine hundredธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3801 ถึง 3900 (Three thousand eight hundred and one to Three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900