วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3701 ถึง 3800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3701 ถึง 3800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3701 ถึง 3800 (Three thousand seven hundred and one to Three thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3701 Three thousand seven hundred and oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
3702 Three thousand seven hundred and twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
3703 Three thousand seven hundred and threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
3704 Three thousand seven hundred and fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
3705 Three thousand seven hundred and fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
3706 Three thousand seven hundred and sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
3707 Three thousand seven hundred and sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
3708 Three thousand seven hundred and eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
3709 Three thousand seven hundred and nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
3710 Three thousand seven hundred and tenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
3711 Three thousand seven hundred and elevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3712 Three thousand seven hundred and twelveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
3713 Three thousand seven hundred and thirteenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
3714 Three thousand seven hundred and fourteenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
3715 Three thousand seven hundred and fifteenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
3716 Three thousand seven hundred and sixteenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
3717 Three thousand seven hundred and seventeenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3718 Three thousand seven hundred and eighteenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
3719 Three thousand seven hundred and nineteenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
3720 Three thousand seven hundred and twentyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
3721 Three thousand seven hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3722 Three thousand seven hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3723 Three thousand seven hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3724 Three thousand seven hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3725 Three thousand seven hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3726 Three thousand seven hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3727 Three thousand seven hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3728 Three thousand seven hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3729 Three thousand seven hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3730 Three thousand seven hundred and thirtyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
3731 Three thousand seven hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3732 Three thousand seven hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3733 Three thousand seven hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3734 Three thousand seven hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3735 Three thousand seven hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3736 Three thousand seven hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3737 Three thousand seven hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3738 Three thousand seven hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3739 Three thousand seven hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3740 Three thousand seven hundred and fortyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
3741 Three thousand seven hundred and forty oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3742 Three thousand seven hundred and forty twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3743 Three thousand seven hundred and forty threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3744 Three thousand seven hundred and forty fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3745 Three thousand seven hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3746 Three thousand seven hundred and forty sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3747 Three thousand seven hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3748 Three thousand seven hundred and forty eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3749 Three thousand seven hundred and forty nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3750 Three thousand seven hundred and fiftyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
3751 Three thousand seven hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3752 Three thousand seven hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3753 Three thousand seven hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3754 Three thousand seven hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3755 Three thousand seven hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3756 Three thousand seven hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3757 Three thousand seven hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3758 Three thousand seven hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3759 Three thousand seven hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3760 Three thousand seven hundred and sixtyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
3761 Three thousand seven hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3762 Three thousand seven hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3763 Three thousand seven hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3764 Three thousand seven hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3765 Three thousand seven hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3766 Three thousand seven hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
3767 Three thousand seven hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3768 Three thousand seven hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3769 Three thousand seven hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3770 Three thousand seven hundred and seventyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3771 Three thousand seven hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3772 Three thousand seven hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3773 Three thousand seven hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3774 Three thousand seven hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3775 Three thousand seven hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3776 Three thousand seven hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3777 Three thousand seven hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3778 Three thousand seven hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3779 Three thousand seven hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3780 Three thousand seven hundred and eightyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
3781 Three thousand seven hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3782 Three thousand seven hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3783 Three thousand seven hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3784 Three thousand seven hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3785 Three thousand seven hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3786 Three thousand seven hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3787 Three thousand seven hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3788 Three thousand seven hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3789 Three thousand seven hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3790 Three thousand seven hundred and ninetyธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
3791 Three thousand seven hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3792 Three thousand seven hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3793 Three thousand seven hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3794 Three thousand seven hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3795 Three thousand seven hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3796 Three thousand seven hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3797 Three thousand seven hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3798 Three thousand seven hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3799 Three thousand seven hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3800 Three thousand eight hundredธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด สาม​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3701 ถึง 3800 (Three thousand seven hundred and one to Three thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800