วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3601 ถึง 3700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3601 ถึง 3700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3601 ถึง 3700 (Three thousand six hundred and one to Three thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3601 Three thousand six hundred and oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
3602 Three thousand six hundred and twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​สอง
3603 Three thousand six hundred and threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม
3604 Three thousand six hundred and fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่
3605 Three thousand six hundred and fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า
3606 Three thousand six hundred and sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​หก
3607 Three thousand six hundred and sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
3608 Three thousand six hundred and eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด
3609 Three thousand six hundred and nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า
3610 Three thousand six hundred and tenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ
3611 Three thousand six hundred and elevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3612 Three thousand six hundred and twelveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
3613 Three thousand six hundred and thirteenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
3614 Three thousand six hundred and fourteenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
3615 Three thousand six hundred and fifteenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
3616 Three thousand six hundred and sixteenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
3617 Three thousand six hundred and seventeenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3618 Three thousand six hundred and eighteenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
3619 Three thousand six hundred and nineteenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
3620 Three thousand six hundred and twentyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
3621 Three thousand six hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3622 Three thousand six hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3623 Three thousand six hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3624 Three thousand six hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3625 Three thousand six hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3626 Three thousand six hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3627 Three thousand six hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3628 Three thousand six hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3629 Three thousand six hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3630 Three thousand six hundred and thirtyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
3631 Three thousand six hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3632 Three thousand six hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3633 Three thousand six hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3634 Three thousand six hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3635 Three thousand six hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3636 Three thousand six hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3637 Three thousand six hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3638 Three thousand six hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3639 Three thousand six hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3640 Three thousand six hundred and fortyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
3641 Three thousand six hundred and forty oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3642 Three thousand six hundred and forty twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3643 Three thousand six hundred and forty threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3644 Three thousand six hundred and forty fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3645 Three thousand six hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3646 Three thousand six hundred and forty sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3647 Three thousand six hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3648 Three thousand six hundred and forty eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3649 Three thousand six hundred and forty nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3650 Three thousand six hundred and fiftyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
3651 Three thousand six hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3652 Three thousand six hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3653 Three thousand six hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3654 Three thousand six hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3655 Three thousand six hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3656 Three thousand six hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3657 Three thousand six hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3658 Three thousand six hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3659 Three thousand six hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3660 Three thousand six hundred and sixtyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
3661 Three thousand six hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3662 Three thousand six hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3663 Three thousand six hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3664 Three thousand six hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3665 Three thousand six hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3666 Three thousand six hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
3667 Three thousand six hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3668 Three thousand six hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3669 Three thousand six hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3670 Three thousand six hundred and seventyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3671 Three thousand six hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3672 Three thousand six hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3673 Three thousand six hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3674 Three thousand six hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3675 Three thousand six hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3676 Three thousand six hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3677 Three thousand six hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3678 Three thousand six hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3679 Three thousand six hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3680 Three thousand six hundred and eightyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
3681 Three thousand six hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3682 Three thousand six hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3683 Three thousand six hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3684 Three thousand six hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3685 Three thousand six hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3686 Three thousand six hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3687 Three thousand six hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3688 Three thousand six hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3689 Three thousand six hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3690 Three thousand six hundred and ninetyธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
3691 Three thousand six hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3692 Three thousand six hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3693 Three thousand six hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3694 Three thousand six hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3695 Three thousand six hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3696 Three thousand six hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3697 Three thousand six hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3698 Three thousand six hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3699 Three thousand six hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3700 Three thousand seven hundredธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3601 ถึง 3700 (Three thousand six hundred and one to Three thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700