วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3501 ถึง 3600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3501 ถึง 3600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3501 ถึง 3600 (Three thousand five hundred and one to Three thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3501 Three thousand five hundred and oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
3502 Three thousand five hundred and twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
3503 Three thousand five hundred and threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
3504 Three thousand five hundred and fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
3505 Three thousand five hundred and fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
3506 Three thousand five hundred and sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก
3507 Three thousand five hundred and sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
3508 Three thousand five hundred and eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
3509 Three thousand five hundred and nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
3510 Three thousand five hundred and tenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
3511 Three thousand five hundred and elevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3512 Three thousand five hundred and twelveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
3513 Three thousand five hundred and thirteenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
3514 Three thousand five hundred and fourteenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
3515 Three thousand five hundred and fifteenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
3516 Three thousand five hundred and sixteenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
3517 Three thousand five hundred and seventeenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3518 Three thousand five hundred and eighteenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
3519 Three thousand five hundred and nineteenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
3520 Three thousand five hundred and twentyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
3521 Three thousand five hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3522 Three thousand five hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3523 Three thousand five hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3524 Three thousand five hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3525 Three thousand five hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3526 Three thousand five hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3527 Three thousand five hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3528 Three thousand five hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3529 Three thousand five hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3530 Three thousand five hundred and thirtyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
3531 Three thousand five hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3532 Three thousand five hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3533 Three thousand five hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3534 Three thousand five hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3535 Three thousand five hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3536 Three thousand five hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3537 Three thousand five hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3538 Three thousand five hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3539 Three thousand five hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3540 Three thousand five hundred and fortyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
3541 Three thousand five hundred and forty oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3542 Three thousand five hundred and forty twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3543 Three thousand five hundred and forty threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3544 Three thousand five hundred and forty fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3545 Three thousand five hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3546 Three thousand five hundred and forty sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3547 Three thousand five hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3548 Three thousand five hundred and forty eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3549 Three thousand five hundred and forty nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3550 Three thousand five hundred and fiftyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
3551 Three thousand five hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3552 Three thousand five hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3553 Three thousand five hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3554 Three thousand five hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3555 Three thousand five hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3556 Three thousand five hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3557 Three thousand five hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3558 Three thousand five hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3559 Three thousand five hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3560 Three thousand five hundred and sixtyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
3561 Three thousand five hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3562 Three thousand five hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3563 Three thousand five hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3564 Three thousand five hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3565 Three thousand five hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3566 Three thousand five hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
3567 Three thousand five hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3568 Three thousand five hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3569 Three thousand five hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3570 Three thousand five hundred and seventyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3571 Three thousand five hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3572 Three thousand five hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3573 Three thousand five hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3574 Three thousand five hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3575 Three thousand five hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3576 Three thousand five hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3577 Three thousand five hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3578 Three thousand five hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3579 Three thousand five hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3580 Three thousand five hundred and eightyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
3581 Three thousand five hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3582 Three thousand five hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3583 Three thousand five hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3584 Three thousand five hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3585 Three thousand five hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3586 Three thousand five hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3587 Three thousand five hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3588 Three thousand five hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3589 Three thousand five hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3590 Three thousand five hundred and ninetyธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
3591 Three thousand five hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3592 Three thousand five hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3593 Three thousand five hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3594 Three thousand five hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3595 Three thousand five hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3596 Three thousand five hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3597 Three thousand five hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3598 Three thousand five hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3599 Three thousand five hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3600 Three thousand six hundredธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สาม​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3501 ถึง 3600 (Three thousand five hundred and one to Three thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600