วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3401 ถึง 3500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3401 ถึง 3500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3401 ถึง 3500 (Three thousand four hundred and one to Three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3401 Three thousand four hundred and oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
3402 Three thousand four hundred and twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
3403 Three thousand four hundred and threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
3404 Three thousand four hundred and fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
3405 Three thousand four hundred and fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
3406 Three thousand four hundred and sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
3407 Three thousand four hundred and sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
3408 Three thousand four hundred and eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
3409 Three thousand four hundred and nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
3410 Three thousand four hundred and tenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
3411 Three thousand four hundred and elevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3412 Three thousand four hundred and twelveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
3413 Three thousand four hundred and thirteenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
3414 Three thousand four hundred and fourteenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
3415 Three thousand four hundred and fifteenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
3416 Three thousand four hundred and sixteenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
3417 Three thousand four hundred and seventeenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3418 Three thousand four hundred and eighteenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
3419 Three thousand four hundred and nineteenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
3420 Three thousand four hundred and twentyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
3421 Three thousand four hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3422 Three thousand four hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3423 Three thousand four hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3424 Three thousand four hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3425 Three thousand four hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3426 Three thousand four hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3427 Three thousand four hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3428 Three thousand four hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3429 Three thousand four hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3430 Three thousand four hundred and thirtyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
3431 Three thousand four hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3432 Three thousand four hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3433 Three thousand four hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3434 Three thousand four hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3435 Three thousand four hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3436 Three thousand four hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3437 Three thousand four hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3438 Three thousand four hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3439 Three thousand four hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3440 Three thousand four hundred and fortyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
3441 Three thousand four hundred and forty oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3442 Three thousand four hundred and forty twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3443 Three thousand four hundred and forty threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3444 Three thousand four hundred and forty fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3445 Three thousand four hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3446 Three thousand four hundred and forty sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3447 Three thousand four hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3448 Three thousand four hundred and forty eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3449 Three thousand four hundred and forty nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3450 Three thousand four hundred and fiftyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
3451 Three thousand four hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3452 Three thousand four hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3453 Three thousand four hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3454 Three thousand four hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3455 Three thousand four hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3456 Three thousand four hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3457 Three thousand four hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3458 Three thousand four hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3459 Three thousand four hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3460 Three thousand four hundred and sixtyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
3461 Three thousand four hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3462 Three thousand four hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3463 Three thousand four hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3464 Three thousand four hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3465 Three thousand four hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3466 Three thousand four hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
3467 Three thousand four hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3468 Three thousand four hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3469 Three thousand four hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3470 Three thousand four hundred and seventyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3471 Three thousand four hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3472 Three thousand four hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3473 Three thousand four hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3474 Three thousand four hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3475 Three thousand four hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3476 Three thousand four hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3477 Three thousand four hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3478 Three thousand four hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3479 Three thousand four hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3480 Three thousand four hundred and eightyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
3481 Three thousand four hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3482 Three thousand four hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3483 Three thousand four hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3484 Three thousand four hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3485 Three thousand four hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3486 Three thousand four hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3487 Three thousand four hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3488 Three thousand four hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3489 Three thousand four hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3490 Three thousand four hundred and ninetyธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
3491 Three thousand four hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3492 Three thousand four hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3493 Three thousand four hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3494 Three thousand four hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3495 Three thousand four hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3496 Three thousand four hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3497 Three thousand four hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3498 Three thousand four hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3499 Three thousand four hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3500 Three thousand five hundredธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3401 ถึง 3500 (Three thousand four hundred and one to Three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3301-3400, 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500