วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 33901 ถึง 34000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 33901 ถึง 34000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 33901 ถึง 34000 (Thirty three thousand nine hundred and one to Thirty four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
33901 Thirty three thousand nine hundred and oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
33902 Thirty three thousand nine hundred and twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
33903 Thirty three thousand nine hundred and threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
33904 Thirty three thousand nine hundred and fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
33905 Thirty three thousand nine hundred and fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
33906 Thirty three thousand nine hundred and sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
33907 Thirty three thousand nine hundred and sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
33908 Thirty three thousand nine hundred and eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
33909 Thirty three thousand nine hundred and nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
33910 Thirty three thousand nine hundred and tenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
33911 Thirty three thousand nine hundred and elevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
33912 Thirty three thousand nine hundred and twelveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
33913 Thirty three thousand nine hundred and thirteenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
33914 Thirty three thousand nine hundred and fourteenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
33915 Thirty three thousand nine hundred and fifteenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
33916 Thirty three thousand nine hundred and sixteenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
33917 Thirty three thousand nine hundred and seventeenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
33918 Thirty three thousand nine hundred and eighteenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
33919 Thirty three thousand nine hundred and nineteenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
33920 Thirty three thousand nine hundred and twentyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
33921 Thirty three thousand nine hundred and twenty oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
33922 Thirty three thousand nine hundred and twenty twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
33923 Thirty three thousand nine hundred and twenty threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
33924 Thirty three thousand nine hundred and twenty fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
33925 Thirty three thousand nine hundred and twenty fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
33926 Thirty three thousand nine hundred and twenty sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
33927 Thirty three thousand nine hundred and twenty sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
33928 Thirty three thousand nine hundred and twenty eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
33929 Thirty three thousand nine hundred and twenty nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
33930 Thirty three thousand nine hundred and thirtyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
33931 Thirty three thousand nine hundred and thirty oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
33932 Thirty three thousand nine hundred and thirty twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
33933 Thirty three thousand nine hundred and thirty threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
33934 Thirty three thousand nine hundred and thirty fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
33935 Thirty three thousand nine hundred and thirty fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
33936 Thirty three thousand nine hundred and thirty sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
33937 Thirty three thousand nine hundred and thirty sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
33938 Thirty three thousand nine hundred and thirty eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
33939 Thirty three thousand nine hundred and thirty nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
33940 Thirty three thousand nine hundred and fortyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
33941 Thirty three thousand nine hundred and forty oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
33942 Thirty three thousand nine hundred and forty twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
33943 Thirty three thousand nine hundred and forty threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
33944 Thirty three thousand nine hundred and forty fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
33945 Thirty three thousand nine hundred and forty fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
33946 Thirty three thousand nine hundred and forty sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
33947 Thirty three thousand nine hundred and forty sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
33948 Thirty three thousand nine hundred and forty eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
33949 Thirty three thousand nine hundred and forty nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
33950 Thirty three thousand nine hundred and fiftyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
33951 Thirty three thousand nine hundred and fifty oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
33952 Thirty three thousand nine hundred and fifty twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
33953 Thirty three thousand nine hundred and fifty threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
33954 Thirty three thousand nine hundred and fifty fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
33955 Thirty three thousand nine hundred and fifty fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
33956 Thirty three thousand nine hundred and fifty sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
33957 Thirty three thousand nine hundred and fifty sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
33958 Thirty three thousand nine hundred and fifty eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
33959 Thirty three thousand nine hundred and fifty nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
33960 Thirty three thousand nine hundred and sixtyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
33961 Thirty three thousand nine hundred and sixty oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
33962 Thirty three thousand nine hundred and sixty twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
33963 Thirty three thousand nine hundred and sixty threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
33964 Thirty three thousand nine hundred and sixty fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
33965 Thirty three thousand nine hundred and sixty fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
33966 Thirty three thousand nine hundred and sixty sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
33967 Thirty three thousand nine hundred and sixty sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
33968 Thirty three thousand nine hundred and sixty eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
33969 Thirty three thousand nine hundred and sixty nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
33970 Thirty three thousand nine hundred and seventyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
33971 Thirty three thousand nine hundred and seventy oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
33972 Thirty three thousand nine hundred and seventy twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
33973 Thirty three thousand nine hundred and seventy threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
33974 Thirty three thousand nine hundred and seventy fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
33975 Thirty three thousand nine hundred and seventy fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
33976 Thirty three thousand nine hundred and seventy sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
33977 Thirty three thousand nine hundred and seventy sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
33978 Thirty three thousand nine hundred and seventy eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
33979 Thirty three thousand nine hundred and seventy nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
33980 Thirty three thousand nine hundred and eightyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
33981 Thirty three thousand nine hundred and eighty oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
33982 Thirty three thousand nine hundred and eighty twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
33983 Thirty three thousand nine hundred and eighty threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
33984 Thirty three thousand nine hundred and eighty fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
33985 Thirty three thousand nine hundred and eighty fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
33986 Thirty three thousand nine hundred and eighty sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
33987 Thirty three thousand nine hundred and eighty sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
33988 Thirty three thousand nine hundred and eighty eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
33989 Thirty three thousand nine hundred and eighty nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
33990 Thirty three thousand nine hundred and ninetyเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
33991 Thirty three thousand nine hundred and ninety oneเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
33992 Thirty three thousand nine hundred and ninety twoเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
33993 Thirty three thousand nine hundred and ninety threeเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
33994 Thirty three thousand nine hundred and ninety fourเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
33995 Thirty three thousand nine hundred and ninety fiveเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
33996 Thirty three thousand nine hundred and ninety sixเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
33997 Thirty three thousand nine hundred and ninety sevenเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
33998 Thirty three thousand nine hundred and ninety eightเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
33999 Thirty three thousand nine hundred and ninety nineเธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
34000 Thirty four thousandเธอที โฟร์ เธาซันด์ สาม​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 33901 ถึง 34000 (Thirty three thousand nine hundred and one to Thirty four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 34001-34100, 34101-34200, 34201-34300, 34301-34400, 34401-34500, 34501-34600, 34601-34700, 34701-34800, 34801-34900, 34901-35000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 33801-33900, 33701-33800, 33601-33700, 33501-33600, 33401-33500, 33301-33400, 33201-33300, 33101-33200, 33001-33100, 32901-33000