วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3301 ถึง 3400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3301 ถึง 3400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3301 ถึง 3400 (Three thousand three hundred and one to Three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3301 Three thousand three hundred and oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
3302 Three thousand three hundred and twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
3303 Three thousand three hundred and threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
3304 Three thousand three hundred and fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
3305 Three thousand three hundred and fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
3306 Three thousand three hundred and sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
3307 Three thousand three hundred and sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
3308 Three thousand three hundred and eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
3309 Three thousand three hundred and nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
3310 Three thousand three hundred and tenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
3311 Three thousand three hundred and elevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3312 Three thousand three hundred and twelveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
3313 Three thousand three hundred and thirteenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
3314 Three thousand three hundred and fourteenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
3315 Three thousand three hundred and fifteenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
3316 Three thousand three hundred and sixteenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
3317 Three thousand three hundred and seventeenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3318 Three thousand three hundred and eighteenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
3319 Three thousand three hundred and nineteenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
3320 Three thousand three hundred and twentyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
3321 Three thousand three hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3322 Three thousand three hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3323 Three thousand three hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3324 Three thousand three hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3325 Three thousand three hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3326 Three thousand three hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3327 Three thousand three hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3328 Three thousand three hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3329 Three thousand three hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3330 Three thousand three hundred and thirtyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
3331 Three thousand three hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3332 Three thousand three hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3333 Three thousand three hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3334 Three thousand three hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3335 Three thousand three hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3336 Three thousand three hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3337 Three thousand three hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3338 Three thousand three hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3339 Three thousand three hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3340 Three thousand three hundred and fortyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
3341 Three thousand three hundred and forty oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3342 Three thousand three hundred and forty twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3343 Three thousand three hundred and forty threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3344 Three thousand three hundred and forty fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3345 Three thousand three hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3346 Three thousand three hundred and forty sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3347 Three thousand three hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3348 Three thousand three hundred and forty eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3349 Three thousand three hundred and forty nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3350 Three thousand three hundred and fiftyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
3351 Three thousand three hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3352 Three thousand three hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3353 Three thousand three hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3354 Three thousand three hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3355 Three thousand three hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3356 Three thousand three hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3357 Three thousand three hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3358 Three thousand three hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3359 Three thousand three hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3360 Three thousand three hundred and sixtyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
3361 Three thousand three hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3362 Three thousand three hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3363 Three thousand three hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3364 Three thousand three hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3365 Three thousand three hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3366 Three thousand three hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
3367 Three thousand three hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3368 Three thousand three hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3369 Three thousand three hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3370 Three thousand three hundred and seventyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3371 Three thousand three hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3372 Three thousand three hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3373 Three thousand three hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3374 Three thousand three hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3375 Three thousand three hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3376 Three thousand three hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3377 Three thousand three hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3378 Three thousand three hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3379 Three thousand three hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3380 Three thousand three hundred and eightyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
3381 Three thousand three hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3382 Three thousand three hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3383 Three thousand three hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3384 Three thousand three hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3385 Three thousand three hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3386 Three thousand three hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3387 Three thousand three hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3388 Three thousand three hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3389 Three thousand three hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3390 Three thousand three hundred and ninetyธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
3391 Three thousand three hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3392 Three thousand three hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3393 Three thousand three hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3394 Three thousand three hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3395 Three thousand three hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3396 Three thousand three hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3397 Three thousand three hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3398 Three thousand three hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3399 Three thousand three hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3400 Three thousand four hundredธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3301 ถึง 3400 (Three thousand three hundred and one to Three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3201-3300, 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400