วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3201 ถึง 3300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3201 ถึง 3300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3201 ถึง 3300 (Three thousand two hundred and one to Three thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3201 Three thousand two hundred and oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
3202 Three thousand two hundred and twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
3203 Three thousand two hundred and threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
3204 Three thousand two hundred and fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
3205 Three thousand two hundred and fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
3206 Three thousand two hundred and sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
3207 Three thousand two hundred and sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
3208 Three thousand two hundred and eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
3209 Three thousand two hundred and nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
3210 Three thousand two hundred and tenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
3211 Three thousand two hundred and elevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3212 Three thousand two hundred and twelveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
3213 Three thousand two hundred and thirteenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
3214 Three thousand two hundred and fourteenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
3215 Three thousand two hundred and fifteenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
3216 Three thousand two hundred and sixteenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
3217 Three thousand two hundred and seventeenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3218 Three thousand two hundred and eighteenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
3219 Three thousand two hundred and nineteenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
3220 Three thousand two hundred and twentyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
3221 Three thousand two hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3222 Three thousand two hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3223 Three thousand two hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3224 Three thousand two hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3225 Three thousand two hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3226 Three thousand two hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3227 Three thousand two hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3228 Three thousand two hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3229 Three thousand two hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3230 Three thousand two hundred and thirtyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
3231 Three thousand two hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3232 Three thousand two hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3233 Three thousand two hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3234 Three thousand two hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3235 Three thousand two hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3236 Three thousand two hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3237 Three thousand two hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3238 Three thousand two hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3239 Three thousand two hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3240 Three thousand two hundred and fortyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
3241 Three thousand two hundred and forty oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3242 Three thousand two hundred and forty twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3243 Three thousand two hundred and forty threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3244 Three thousand two hundred and forty fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3245 Three thousand two hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3246 Three thousand two hundred and forty sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3247 Three thousand two hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3248 Three thousand two hundred and forty eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3249 Three thousand two hundred and forty nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3250 Three thousand two hundred and fiftyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
3251 Three thousand two hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3252 Three thousand two hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3253 Three thousand two hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3254 Three thousand two hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3255 Three thousand two hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3256 Three thousand two hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3257 Three thousand two hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3258 Three thousand two hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3259 Three thousand two hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3260 Three thousand two hundred and sixtyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
3261 Three thousand two hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3262 Three thousand two hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3263 Three thousand two hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3264 Three thousand two hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3265 Three thousand two hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3266 Three thousand two hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
3267 Three thousand two hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3268 Three thousand two hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3269 Three thousand two hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3270 Three thousand two hundred and seventyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3271 Three thousand two hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3272 Three thousand two hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3273 Three thousand two hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3274 Three thousand two hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3275 Three thousand two hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3276 Three thousand two hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3277 Three thousand two hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3278 Three thousand two hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3279 Three thousand two hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3280 Three thousand two hundred and eightyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
3281 Three thousand two hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3282 Three thousand two hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3283 Three thousand two hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3284 Three thousand two hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3285 Three thousand two hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3286 Three thousand two hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3287 Three thousand two hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3288 Three thousand two hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3289 Three thousand two hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3290 Three thousand two hundred and ninetyธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
3291 Three thousand two hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3292 Three thousand two hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3293 Three thousand two hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3294 Three thousand two hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3295 Three thousand two hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3296 Three thousand two hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3297 Three thousand two hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3298 Three thousand two hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3299 Three thousand two hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3300 Three thousand three hundredธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3201 ถึง 3300 (Three thousand two hundred and one to Three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3101-3200, 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400, 2201-2300