วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3101 ถึง 3200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3101 ถึง 3200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3101 ถึง 3200 (Three thousand one hundred and one to Three thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3101 Three thousand one hundred and oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
3102 Three thousand one hundred and twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
3103 Three thousand one hundred and threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
3104 Three thousand one hundred and fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
3105 Three thousand one hundred and fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
3106 Three thousand one hundred and sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
3107 Three thousand one hundred and sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
3108 Three thousand one hundred and eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
3109 Three thousand one hundred and nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
3110 Three thousand one hundred and tenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
3111 Three thousand one hundred and elevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
3112 Three thousand one hundred and twelveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
3113 Three thousand one hundred and thirteenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
3114 Three thousand one hundred and fourteenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
3115 Three thousand one hundred and fifteenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
3116 Three thousand one hundred and sixteenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
3117 Three thousand one hundred and seventeenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
3118 Three thousand one hundred and eighteenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
3119 Three thousand one hundred and nineteenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
3120 Three thousand one hundred and twentyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
3121 Three thousand one hundred and twenty oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
3122 Three thousand one hundred and twenty twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
3123 Three thousand one hundred and twenty threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
3124 Three thousand one hundred and twenty fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
3125 Three thousand one hundred and twenty fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
3126 Three thousand one hundred and twenty sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
3127 Three thousand one hundred and twenty sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
3128 Three thousand one hundred and twenty eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
3129 Three thousand one hundred and twenty nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
3130 Three thousand one hundred and thirtyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
3131 Three thousand one hundred and thirty oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
3132 Three thousand one hundred and thirty twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
3133 Three thousand one hundred and thirty threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
3134 Three thousand one hundred and thirty fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
3135 Three thousand one hundred and thirty fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
3136 Three thousand one hundred and thirty sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
3137 Three thousand one hundred and thirty sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
3138 Three thousand one hundred and thirty eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
3139 Three thousand one hundred and thirty nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
3140 Three thousand one hundred and fortyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
3141 Three thousand one hundred and forty oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
3142 Three thousand one hundred and forty twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
3143 Three thousand one hundred and forty threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
3144 Three thousand one hundred and forty fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
3145 Three thousand one hundred and forty fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
3146 Three thousand one hundred and forty sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
3147 Three thousand one hundred and forty sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
3148 Three thousand one hundred and forty eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
3149 Three thousand one hundred and forty nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
3150 Three thousand one hundred and fiftyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
3151 Three thousand one hundred and fifty oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
3152 Three thousand one hundred and fifty twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
3153 Three thousand one hundred and fifty threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
3154 Three thousand one hundred and fifty fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
3155 Three thousand one hundred and fifty fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
3156 Three thousand one hundred and fifty sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
3157 Three thousand one hundred and fifty sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
3158 Three thousand one hundred and fifty eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
3159 Three thousand one hundred and fifty nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
3160 Three thousand one hundred and sixtyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
3161 Three thousand one hundred and sixty oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
3162 Three thousand one hundred and sixty twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
3163 Three thousand one hundred and sixty threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
3164 Three thousand one hundred and sixty fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
3165 Three thousand one hundred and sixty fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
3166 Three thousand one hundred and sixty sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
3167 Three thousand one hundred and sixty sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
3168 Three thousand one hundred and sixty eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
3169 Three thousand one hundred and sixty nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
3170 Three thousand one hundred and seventyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
3171 Three thousand one hundred and seventy oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3172 Three thousand one hundred and seventy twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
3173 Three thousand one hundred and seventy threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
3174 Three thousand one hundred and seventy fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
3175 Three thousand one hundred and seventy fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
3176 Three thousand one hundred and seventy sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
3177 Three thousand one hundred and seventy sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3178 Three thousand one hundred and seventy eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
3179 Three thousand one hundred and seventy nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
3180 Three thousand one hundred and eightyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
3181 Three thousand one hundred and eighty oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
3182 Three thousand one hundred and eighty twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
3183 Three thousand one hundred and eighty threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
3184 Three thousand one hundred and eighty fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
3185 Three thousand one hundred and eighty fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
3186 Three thousand one hundred and eighty sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
3187 Three thousand one hundred and eighty sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
3188 Three thousand one hundred and eighty eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
3189 Three thousand one hundred and eighty nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
3190 Three thousand one hundred and ninetyธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
3191 Three thousand one hundred and ninety oneธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
3192 Three thousand one hundred and ninety twoธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
3193 Three thousand one hundred and ninety threeธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
3194 Three thousand one hundred and ninety fourธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
3195 Three thousand one hundred and ninety fiveธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
3196 Three thousand one hundred and ninety sixธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
3197 Three thousand one hundred and ninety sevenธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
3198 Three thousand one hundred and ninety eightธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
3199 Three thousand one hundred and ninety nineธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
3200 Three thousand two hundredธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3101 ถึง 3200 (Three thousand one hundred and one to Three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 3001-3100, 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200