วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 301 ถึง 400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 301 ถึง 400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 301 ถึง 400 (Three hundred and one to Four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
301 Three hundred and oneธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สาม​ร้อย​หนึ่ง
302 Three hundred and twoธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สาม​ร้อย​สอง
303 Three hundred and threeธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สาม​ร้อย​สาม
304 Three hundred and fourธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สาม​ร้อย​สี่
305 Three hundred and fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สาม​ร้อย​ห้า
306 Three hundred and sixธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สาม​ร้อย​หก
307 Three hundred and sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สาม​ร้อย​เจ็ด
308 Three hundred and eightธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สาม​ร้อย​แปด
309 Three hundred and nineธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สาม​ร้อย​เก้า
310 Three hundred and tenธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สาม​ร้อย​สิบ
311 Three hundred and elevenธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
312 Three hundred and twelveธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​ร้อย​สิบ​สอง
313 Three hundred and thirteenธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สาม​ร้อย​สิบ​สาม
314 Three hundred and fourteenธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สาม​ร้อย​สิบ​สี่
315 Three hundred and fifteenธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
316 Three hundred and sixteenธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​ร้อย​สิบ​หก
317 Three hundred and seventeenธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
318 Three hundred and eighteenธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สาม​ร้อย​สิบ​แปด
319 Three hundred and nineteenธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
320 Three hundred and twentyธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
321 Three hundred and twenty oneธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
322 Three hundred and twenty twoธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
323 Three hundred and twenty threeธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
324 Three hundred and twenty fourธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
325 Three hundred and twenty fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
326 Three hundred and twenty sixธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
327 Three hundred and twenty sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
328 Three hundred and twenty eightธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
329 Three hundred and twenty nineธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
330 Three hundred and thirtyธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สาม​ร้อย​สาม​สิบ
331 Three hundred and thirty oneธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
332 Three hundred and thirty twoธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
333 Three hundred and thirty threeธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
334 Three hundred and thirty fourธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
335 Three hundred and thirty fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
336 Three hundred and thirty sixธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
337 Three hundred and thirty sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
338 Three hundred and thirty eightธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
339 Three hundred and thirty nineธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
340 Three hundred and fortyธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สาม​ร้อย​สี่​สิบ
341 Three hundred and forty oneธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
342 Three hundred and forty twoธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
343 Three hundred and forty threeธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
344 Three hundred and forty fourธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
345 Three hundred and forty fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
346 Three hundred and forty sixธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
347 Three hundred and forty sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
348 Three hundred and forty eightธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
349 Three hundred and forty nineธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
350 Three hundred and fiftyธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
351 Three hundred and fifty oneธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
352 Three hundred and fifty twoธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
353 Three hundred and fifty threeธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
354 Three hundred and fifty fourธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
355 Three hundred and fifty fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
356 Three hundred and fifty sixธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
357 Three hundred and fifty sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
358 Three hundred and fifty eightธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
359 Three hundred and fifty nineธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
360 Three hundred and sixtyธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สาม​ร้อย​หก​สิบ
361 Three hundred and sixty oneธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
362 Three hundred and sixty twoธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
363 Three hundred and sixty threeธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
364 Three hundred and sixty fourธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
365 Three hundred and sixty fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
366 Three hundred and sixty sixธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
367 Three hundred and sixty sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
368 Three hundred and sixty eightธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
369 Three hundred and sixty nineธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
370 Three hundred and seventyธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
371 Three hundred and seventy oneธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
372 Three hundred and seventy twoธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
373 Three hundred and seventy threeธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
374 Three hundred and seventy fourธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
375 Three hundred and seventy fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
376 Three hundred and seventy sixธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
377 Three hundred and seventy sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
378 Three hundred and seventy eightธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
379 Three hundred and seventy nineธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
380 Three hundred and eightyธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สาม​ร้อย​แปด​สิบ
381 Three hundred and eighty oneธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
382 Three hundred and eighty twoธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
383 Three hundred and eighty threeธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
384 Three hundred and eighty fourธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
385 Three hundred and eighty fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
386 Three hundred and eighty sixธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
387 Three hundred and eighty sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
388 Three hundred and eighty eightธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
389 Three hundred and eighty nineธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
390 Three hundred and ninetyธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
391 Three hundred and ninety oneธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
392 Three hundred and ninety twoธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
393 Three hundred and ninety threeธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
394 Three hundred and ninety fourธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
395 Three hundred and ninety fiveธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
396 Three hundred and ninety sixธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
397 Three hundred and ninety sevenธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
398 Three hundred and ninety eightธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
399 Three hundred and ninety nineธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
400 Four hundredโฟร์ ฮันเดรด สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 301 ถึง 400 (Three hundred and one to Four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 201-300, 101-200, 1-100