วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3001 ถึง 3100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 3001 ถึง 3100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3001 ถึง 3100 (Three thousand and one to Three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
3001 Three thousand and oneธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน สาม​พัน​หนึ่ง
3002 Three thousand and twoธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู สาม​พัน​สอง
3003 Three thousand and threeธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี สาม​พัน​สาม
3004 Three thousand and fourธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สาม​พัน​สี่
3005 Three thousand and fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า
3006 Three thousand and sixธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สาม​พัน​หก
3007 Three thousand and sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด
3008 Three thousand and eightธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท สาม​พัน​แปด
3009 Three thousand and nineธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สาม​พัน​เก้า
3010 Three thousand and tenธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน สาม​พัน​สิบ
3011 Three thousand and elevenธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
3012 Three thousand and twelveธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สาม​พัน​สิบ​สอง
3013 Three thousand and thirteenธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สาม​พัน​สิบ​สาม
3014 Three thousand and fourteenธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สาม​พัน​สิบ​สี่
3015 Three thousand and fifteenธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สาม​พัน​สิบ​ห้า
3016 Three thousand and sixteenธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สาม​พัน​สิบ​หก
3017 Three thousand and seventeenธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
3018 Three thousand and eighteenธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สาม​พัน​สิบ​แปด
3019 Three thousand and nineteenธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สาม​พัน​สิบ​เก้า
3020 Three thousand and twentyธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สาม​พัน​ยี่​สิบ
3021 Three thousand and twenty oneธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
3022 Three thousand and twenty twoธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
3023 Three thousand and twenty threeธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
3024 Three thousand and twenty fourธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
3025 Three thousand and twenty fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
3026 Three thousand and twenty sixธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
3027 Three thousand and twenty sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
3028 Three thousand and twenty eightธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
3029 Three thousand and twenty nineธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
3030 Three thousand and thirtyธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที สาม​พัน​สาม​สิบ
3031 Three thousand and thirty oneธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
3032 Three thousand and thirty twoธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
3033 Three thousand and thirty threeธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
3034 Three thousand and thirty fourธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
3035 Three thousand and thirty fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
3036 Three thousand and thirty sixธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
3037 Three thousand and thirty sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
3038 Three thousand and thirty eightธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
3039 Three thousand and thirty nineธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
3040 Three thousand and fortyธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สาม​พัน​สี่​สิบ
3041 Three thousand and forty oneธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
3042 Three thousand and forty twoธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
3043 Three thousand and forty threeธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
3044 Three thousand and forty fourธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
3045 Three thousand and forty fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
3046 Three thousand and forty sixธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
3047 Three thousand and forty sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
3048 Three thousand and forty eightธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
3049 Three thousand and forty nineธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
3050 Three thousand and fiftyธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สาม​พัน​ห้า​สิบ
3051 Three thousand and fifty oneธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
3052 Three thousand and fifty twoธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
3053 Three thousand and fifty threeธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
3054 Three thousand and fifty fourธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
3055 Three thousand and fifty fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
3056 Three thousand and fifty sixธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
3057 Three thousand and fifty sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
3058 Three thousand and fifty eightธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
3059 Three thousand and fifty nineธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
3060 Three thousand and sixtyธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สาม​พัน​หก​สิบ
3061 Three thousand and sixty oneธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
3062 Three thousand and sixty twoธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
3063 Three thousand and sixty threeธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
3064 Three thousand and sixty fourธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
3065 Three thousand and sixty fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
3066 Three thousand and sixty sixธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สาม​พัน​หก​สิบ​หก
3067 Three thousand and sixty sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
3068 Three thousand and sixty eightธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
3069 Three thousand and sixty nineธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
3070 Three thousand and seventyธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
3071 Three thousand and seventy oneธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
3072 Three thousand and seventy twoธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
3073 Three thousand and seventy threeธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
3074 Three thousand and seventy fourธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
3075 Three thousand and seventy fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
3076 Three thousand and seventy sixธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
3077 Three thousand and seventy sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
3078 Three thousand and seventy eightธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
3079 Three thousand and seventy nineธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
3080 Three thousand and eightyธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที สาม​พัน​แปด​สิบ
3081 Three thousand and eighty oneธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
3082 Three thousand and eighty twoธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
3083 Three thousand and eighty threeธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
3084 Three thousand and eighty fourธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
3085 Three thousand and eighty fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
3086 Three thousand and eighty sixธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
3087 Three thousand and eighty sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
3088 Three thousand and eighty eightธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
3089 Three thousand and eighty nineธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
3090 Three thousand and ninetyธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สาม​พัน​เก้า​สิบ
3091 Three thousand and ninety oneธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
3092 Three thousand and ninety twoธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
3093 Three thousand and ninety threeธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
3094 Three thousand and ninety fourธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
3095 Three thousand and ninety fiveธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
3096 Three thousand and ninety sixธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
3097 Three thousand and ninety sevenธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
3098 Three thousand and ninety eightธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
3099 Three thousand and ninety nineธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
3100 Three thousand one hundredธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3001 ถึง 3100 (Three thousand and one to Three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2901-3000, 2801-2900, 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200, 2001-2100