วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2801 ถึง 2900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2801 ถึง 2900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2801 ถึง 2900 (Two thousand eight hundred and one to Two thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2801 Two thousand eight hundred and oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
2802 Two thousand eight hundred and twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
2803 Two thousand eight hundred and threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
2804 Two thousand eight hundred and fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
2805 Two thousand eight hundred and fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
2806 Two thousand eight hundred and sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
2807 Two thousand eight hundred and sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
2808 Two thousand eight hundred and eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
2809 Two thousand eight hundred and nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
2810 Two thousand eight hundred and tenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
2811 Two thousand eight hundred and elevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2812 Two thousand eight hundred and twelveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
2813 Two thousand eight hundred and thirteenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
2814 Two thousand eight hundred and fourteenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
2815 Two thousand eight hundred and fifteenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
2816 Two thousand eight hundred and sixteenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
2817 Two thousand eight hundred and seventeenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2818 Two thousand eight hundred and eighteenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
2819 Two thousand eight hundred and nineteenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
2820 Two thousand eight hundred and twentyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
2821 Two thousand eight hundred and twenty oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2822 Two thousand eight hundred and twenty twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2823 Two thousand eight hundred and twenty threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2824 Two thousand eight hundred and twenty fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2825 Two thousand eight hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2826 Two thousand eight hundred and twenty sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2827 Two thousand eight hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2828 Two thousand eight hundred and twenty eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2829 Two thousand eight hundred and twenty nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2830 Two thousand eight hundred and thirtyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
2831 Two thousand eight hundred and thirty oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2832 Two thousand eight hundred and thirty twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2833 Two thousand eight hundred and thirty threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2834 Two thousand eight hundred and thirty fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2835 Two thousand eight hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2836 Two thousand eight hundred and thirty sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2837 Two thousand eight hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2838 Two thousand eight hundred and thirty eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2839 Two thousand eight hundred and thirty nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2840 Two thousand eight hundred and fortyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
2841 Two thousand eight hundred and forty oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2842 Two thousand eight hundred and forty twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2843 Two thousand eight hundred and forty threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2844 Two thousand eight hundred and forty fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2845 Two thousand eight hundred and forty fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2846 Two thousand eight hundred and forty sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2847 Two thousand eight hundred and forty sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2848 Two thousand eight hundred and forty eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2849 Two thousand eight hundred and forty nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2850 Two thousand eight hundred and fiftyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
2851 Two thousand eight hundred and fifty oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2852 Two thousand eight hundred and fifty twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2853 Two thousand eight hundred and fifty threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2854 Two thousand eight hundred and fifty fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2855 Two thousand eight hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2856 Two thousand eight hundred and fifty sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2857 Two thousand eight hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2858 Two thousand eight hundred and fifty eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2859 Two thousand eight hundred and fifty nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2860 Two thousand eight hundred and sixtyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
2861 Two thousand eight hundred and sixty oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2862 Two thousand eight hundred and sixty twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2863 Two thousand eight hundred and sixty threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2864 Two thousand eight hundred and sixty fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2865 Two thousand eight hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2866 Two thousand eight hundred and sixty sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
2867 Two thousand eight hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2868 Two thousand eight hundred and sixty eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2869 Two thousand eight hundred and sixty nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2870 Two thousand eight hundred and seventyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2871 Two thousand eight hundred and seventy oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2872 Two thousand eight hundred and seventy twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2873 Two thousand eight hundred and seventy threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2874 Two thousand eight hundred and seventy fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2875 Two thousand eight hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2876 Two thousand eight hundred and seventy sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2877 Two thousand eight hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2878 Two thousand eight hundred and seventy eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2879 Two thousand eight hundred and seventy nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2880 Two thousand eight hundred and eightyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
2881 Two thousand eight hundred and eighty oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2882 Two thousand eight hundred and eighty twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2883 Two thousand eight hundred and eighty threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2884 Two thousand eight hundred and eighty fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2885 Two thousand eight hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2886 Two thousand eight hundred and eighty sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2887 Two thousand eight hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2888 Two thousand eight hundred and eighty eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2889 Two thousand eight hundred and eighty nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2890 Two thousand eight hundred and ninetyทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
2891 Two thousand eight hundred and ninety oneทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2892 Two thousand eight hundred and ninety twoทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2893 Two thousand eight hundred and ninety threeทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2894 Two thousand eight hundred and ninety fourทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2895 Two thousand eight hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2896 Two thousand eight hundred and ninety sixทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2897 Two thousand eight hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2898 Two thousand eight hundred and ninety eightทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2899 Two thousand eight hundred and ninety nineทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2900 Two thousand nine hundredทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2801 ถึง 2900 (Two thousand eight hundred and one to Two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2701-2800, 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200, 2001-2100, 1901-2000, 1801-1900