วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2701 ถึง 2800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2701 ถึง 2800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2701 ถึง 2800 (Two thousand seven hundred and one to Two thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2701 Two thousand seven hundred and oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
2702 Two thousand seven hundred and twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
2703 Two thousand seven hundred and threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
2704 Two thousand seven hundred and fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
2705 Two thousand seven hundred and fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
2706 Two thousand seven hundred and sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
2707 Two thousand seven hundred and sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
2708 Two thousand seven hundred and eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
2709 Two thousand seven hundred and nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
2710 Two thousand seven hundred and tenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
2711 Two thousand seven hundred and elevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2712 Two thousand seven hundred and twelveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
2713 Two thousand seven hundred and thirteenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
2714 Two thousand seven hundred and fourteenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
2715 Two thousand seven hundred and fifteenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
2716 Two thousand seven hundred and sixteenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
2717 Two thousand seven hundred and seventeenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2718 Two thousand seven hundred and eighteenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
2719 Two thousand seven hundred and nineteenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
2720 Two thousand seven hundred and twentyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
2721 Two thousand seven hundred and twenty oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2722 Two thousand seven hundred and twenty twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2723 Two thousand seven hundred and twenty threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2724 Two thousand seven hundred and twenty fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2725 Two thousand seven hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2726 Two thousand seven hundred and twenty sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2727 Two thousand seven hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2728 Two thousand seven hundred and twenty eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2729 Two thousand seven hundred and twenty nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2730 Two thousand seven hundred and thirtyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
2731 Two thousand seven hundred and thirty oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2732 Two thousand seven hundred and thirty twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2733 Two thousand seven hundred and thirty threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2734 Two thousand seven hundred and thirty fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2735 Two thousand seven hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2736 Two thousand seven hundred and thirty sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2737 Two thousand seven hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2738 Two thousand seven hundred and thirty eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2739 Two thousand seven hundred and thirty nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2740 Two thousand seven hundred and fortyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
2741 Two thousand seven hundred and forty oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2742 Two thousand seven hundred and forty twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2743 Two thousand seven hundred and forty threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2744 Two thousand seven hundred and forty fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2745 Two thousand seven hundred and forty fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2746 Two thousand seven hundred and forty sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2747 Two thousand seven hundred and forty sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2748 Two thousand seven hundred and forty eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2749 Two thousand seven hundred and forty nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2750 Two thousand seven hundred and fiftyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
2751 Two thousand seven hundred and fifty oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2752 Two thousand seven hundred and fifty twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2753 Two thousand seven hundred and fifty threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2754 Two thousand seven hundred and fifty fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2755 Two thousand seven hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2756 Two thousand seven hundred and fifty sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2757 Two thousand seven hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2758 Two thousand seven hundred and fifty eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2759 Two thousand seven hundred and fifty nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2760 Two thousand seven hundred and sixtyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
2761 Two thousand seven hundred and sixty oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2762 Two thousand seven hundred and sixty twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2763 Two thousand seven hundred and sixty threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2764 Two thousand seven hundred and sixty fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2765 Two thousand seven hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2766 Two thousand seven hundred and sixty sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
2767 Two thousand seven hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2768 Two thousand seven hundred and sixty eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2769 Two thousand seven hundred and sixty nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2770 Two thousand seven hundred and seventyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2771 Two thousand seven hundred and seventy oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2772 Two thousand seven hundred and seventy twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2773 Two thousand seven hundred and seventy threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2774 Two thousand seven hundred and seventy fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2775 Two thousand seven hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2776 Two thousand seven hundred and seventy sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2777 Two thousand seven hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2778 Two thousand seven hundred and seventy eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2779 Two thousand seven hundred and seventy nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2780 Two thousand seven hundred and eightyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
2781 Two thousand seven hundred and eighty oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2782 Two thousand seven hundred and eighty twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2783 Two thousand seven hundred and eighty threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2784 Two thousand seven hundred and eighty fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2785 Two thousand seven hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2786 Two thousand seven hundred and eighty sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2787 Two thousand seven hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2788 Two thousand seven hundred and eighty eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2789 Two thousand seven hundred and eighty nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2790 Two thousand seven hundred and ninetyทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
2791 Two thousand seven hundred and ninety oneทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2792 Two thousand seven hundred and ninety twoทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2793 Two thousand seven hundred and ninety threeทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2794 Two thousand seven hundred and ninety fourทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2795 Two thousand seven hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2796 Two thousand seven hundred and ninety sixทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2797 Two thousand seven hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2798 Two thousand seven hundred and ninety eightทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2799 Two thousand seven hundred and ninety nineทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2800 Two thousand eight hundredทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด สอง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2701 ถึง 2800 (Two thousand seven hundred and one to Two thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2601-2700, 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200, 2001-2100, 1901-2000, 1801-1900, 1701-1800