วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2601 ถึง 2700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2601 ถึง 2700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2601 ถึง 2700 (Two thousand six hundred and one to Two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2601 Two thousand six hundred and oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
2602 Two thousand six hundred and twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
2603 Two thousand six hundred and threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
2604 Two thousand six hundred and fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
2605 Two thousand six hundred and fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
2606 Two thousand six hundred and sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
2607 Two thousand six hundred and sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
2608 Two thousand six hundred and eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
2609 Two thousand six hundred and nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
2610 Two thousand six hundred and tenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
2611 Two thousand six hundred and elevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2612 Two thousand six hundred and twelveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
2613 Two thousand six hundred and thirteenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
2614 Two thousand six hundred and fourteenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
2615 Two thousand six hundred and fifteenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
2616 Two thousand six hundred and sixteenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
2617 Two thousand six hundred and seventeenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2618 Two thousand six hundred and eighteenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
2619 Two thousand six hundred and nineteenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
2620 Two thousand six hundred and twentyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
2621 Two thousand six hundred and twenty oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2622 Two thousand six hundred and twenty twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2623 Two thousand six hundred and twenty threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2624 Two thousand six hundred and twenty fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2625 Two thousand six hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2626 Two thousand six hundred and twenty sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2627 Two thousand six hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2628 Two thousand six hundred and twenty eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2629 Two thousand six hundred and twenty nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2630 Two thousand six hundred and thirtyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
2631 Two thousand six hundred and thirty oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2632 Two thousand six hundred and thirty twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2633 Two thousand six hundred and thirty threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2634 Two thousand six hundred and thirty fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2635 Two thousand six hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2636 Two thousand six hundred and thirty sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2637 Two thousand six hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2638 Two thousand six hundred and thirty eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2639 Two thousand six hundred and thirty nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2640 Two thousand six hundred and fortyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
2641 Two thousand six hundred and forty oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2642 Two thousand six hundred and forty twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2643 Two thousand six hundred and forty threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2644 Two thousand six hundred and forty fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2645 Two thousand six hundred and forty fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2646 Two thousand six hundred and forty sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2647 Two thousand six hundred and forty sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2648 Two thousand six hundred and forty eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2649 Two thousand six hundred and forty nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2650 Two thousand six hundred and fiftyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
2651 Two thousand six hundred and fifty oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2652 Two thousand six hundred and fifty twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2653 Two thousand six hundred and fifty threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2654 Two thousand six hundred and fifty fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2655 Two thousand six hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2656 Two thousand six hundred and fifty sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2657 Two thousand six hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2658 Two thousand six hundred and fifty eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2659 Two thousand six hundred and fifty nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2660 Two thousand six hundred and sixtyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
2661 Two thousand six hundred and sixty oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2662 Two thousand six hundred and sixty twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2663 Two thousand six hundred and sixty threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2664 Two thousand six hundred and sixty fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2665 Two thousand six hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2666 Two thousand six hundred and sixty sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
2667 Two thousand six hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2668 Two thousand six hundred and sixty eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2669 Two thousand six hundred and sixty nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2670 Two thousand six hundred and seventyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2671 Two thousand six hundred and seventy oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2672 Two thousand six hundred and seventy twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2673 Two thousand six hundred and seventy threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2674 Two thousand six hundred and seventy fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2675 Two thousand six hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2676 Two thousand six hundred and seventy sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2677 Two thousand six hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2678 Two thousand six hundred and seventy eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2679 Two thousand six hundred and seventy nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2680 Two thousand six hundred and eightyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
2681 Two thousand six hundred and eighty oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2682 Two thousand six hundred and eighty twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2683 Two thousand six hundred and eighty threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2684 Two thousand six hundred and eighty fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2685 Two thousand six hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2686 Two thousand six hundred and eighty sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2687 Two thousand six hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2688 Two thousand six hundred and eighty eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2689 Two thousand six hundred and eighty nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2690 Two thousand six hundred and ninetyทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
2691 Two thousand six hundred and ninety oneทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2692 Two thousand six hundred and ninety twoทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2693 Two thousand six hundred and ninety threeทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2694 Two thousand six hundred and ninety fourทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2695 Two thousand six hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2696 Two thousand six hundred and ninety sixทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2697 Two thousand six hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2698 Two thousand six hundred and ninety eightทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2699 Two thousand six hundred and ninety nineทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2700 Two thousand seven hundredทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2601 ถึง 2700 (Two thousand six hundred and one to Two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2501-2600, 2401-2500, 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200, 2001-2100, 1901-2000, 1801-1900, 1701-1800, 1601-1700