วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2401 ถึง 2500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2401 ถึง 2500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2401 ถึง 2500 (Two thousand four hundred and one to Two thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2401 Two thousand four hundred and oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
2402 Two thousand four hundred and twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
2403 Two thousand four hundred and threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
2404 Two thousand four hundred and fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
2405 Two thousand four hundred and fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
2406 Two thousand four hundred and sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
2407 Two thousand four hundred and sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
2408 Two thousand four hundred and eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
2409 Two thousand four hundred and nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
2410 Two thousand four hundred and tenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
2411 Two thousand four hundred and elevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2412 Two thousand four hundred and twelveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
2413 Two thousand four hundred and thirteenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
2414 Two thousand four hundred and fourteenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
2415 Two thousand four hundred and fifteenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
2416 Two thousand four hundred and sixteenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
2417 Two thousand four hundred and seventeenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2418 Two thousand four hundred and eighteenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
2419 Two thousand four hundred and nineteenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
2420 Two thousand four hundred and twentyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
2421 Two thousand four hundred and twenty oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2422 Two thousand four hundred and twenty twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2423 Two thousand four hundred and twenty threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2424 Two thousand four hundred and twenty fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2425 Two thousand four hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2426 Two thousand four hundred and twenty sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2427 Two thousand four hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2428 Two thousand four hundred and twenty eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2429 Two thousand four hundred and twenty nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2430 Two thousand four hundred and thirtyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
2431 Two thousand four hundred and thirty oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2432 Two thousand four hundred and thirty twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2433 Two thousand four hundred and thirty threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2434 Two thousand four hundred and thirty fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2435 Two thousand four hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2436 Two thousand four hundred and thirty sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2437 Two thousand four hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2438 Two thousand four hundred and thirty eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2439 Two thousand four hundred and thirty nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2440 Two thousand four hundred and fortyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
2441 Two thousand four hundred and forty oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2442 Two thousand four hundred and forty twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2443 Two thousand four hundred and forty threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2444 Two thousand four hundred and forty fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2445 Two thousand four hundred and forty fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2446 Two thousand four hundred and forty sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2447 Two thousand four hundred and forty sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2448 Two thousand four hundred and forty eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2449 Two thousand four hundred and forty nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2450 Two thousand four hundred and fiftyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
2451 Two thousand four hundred and fifty oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2452 Two thousand four hundred and fifty twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2453 Two thousand four hundred and fifty threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2454 Two thousand four hundred and fifty fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2455 Two thousand four hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2456 Two thousand four hundred and fifty sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2457 Two thousand four hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2458 Two thousand four hundred and fifty eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2459 Two thousand four hundred and fifty nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2460 Two thousand four hundred and sixtyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
2461 Two thousand four hundred and sixty oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2462 Two thousand four hundred and sixty twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2463 Two thousand four hundred and sixty threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2464 Two thousand four hundred and sixty fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2465 Two thousand four hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2466 Two thousand four hundred and sixty sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
2467 Two thousand four hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2468 Two thousand four hundred and sixty eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2469 Two thousand four hundred and sixty nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2470 Two thousand four hundred and seventyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2471 Two thousand four hundred and seventy oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2472 Two thousand four hundred and seventy twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2473 Two thousand four hundred and seventy threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2474 Two thousand four hundred and seventy fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2475 Two thousand four hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2476 Two thousand four hundred and seventy sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2477 Two thousand four hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2478 Two thousand four hundred and seventy eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2479 Two thousand four hundred and seventy nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2480 Two thousand four hundred and eightyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
2481 Two thousand four hundred and eighty oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2482 Two thousand four hundred and eighty twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2483 Two thousand four hundred and eighty threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2484 Two thousand four hundred and eighty fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2485 Two thousand four hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2486 Two thousand four hundred and eighty sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2487 Two thousand four hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2488 Two thousand four hundred and eighty eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2489 Two thousand four hundred and eighty nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2490 Two thousand four hundred and ninetyทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
2491 Two thousand four hundred and ninety oneทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2492 Two thousand four hundred and ninety twoทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2493 Two thousand four hundred and ninety threeทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2494 Two thousand four hundred and ninety fourทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2495 Two thousand four hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2496 Two thousand four hundred and ninety sixทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2497 Two thousand four hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2498 Two thousand four hundred and ninety eightทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2499 Two thousand four hundred and ninety nineทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2500 Two thousand five hundredทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2401 ถึง 2500 (Two thousand four hundred and one to Two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200, 2001-2100, 1901-2000, 1801-1900, 1701-1800, 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500