วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2301 ถึง 2400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2301 ถึง 2400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2301 ถึง 2400 (Two thousand three hundred and one to Two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2301 Two thousand three hundred and oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
2302 Two thousand three hundred and twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
2303 Two thousand three hundred and threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
2304 Two thousand three hundred and fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
2305 Two thousand three hundred and fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
2306 Two thousand three hundred and sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
2307 Two thousand three hundred and sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
2308 Two thousand three hundred and eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
2309 Two thousand three hundred and nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
2310 Two thousand three hundred and tenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
2311 Two thousand three hundred and elevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2312 Two thousand three hundred and twelveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
2313 Two thousand three hundred and thirteenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
2314 Two thousand three hundred and fourteenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
2315 Two thousand three hundred and fifteenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
2316 Two thousand three hundred and sixteenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
2317 Two thousand three hundred and seventeenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2318 Two thousand three hundred and eighteenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
2319 Two thousand three hundred and nineteenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
2320 Two thousand three hundred and twentyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
2321 Two thousand three hundred and twenty oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2322 Two thousand three hundred and twenty twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2323 Two thousand three hundred and twenty threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2324 Two thousand three hundred and twenty fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2325 Two thousand three hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2326 Two thousand three hundred and twenty sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2327 Two thousand three hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2328 Two thousand three hundred and twenty eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2329 Two thousand three hundred and twenty nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2330 Two thousand three hundred and thirtyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
2331 Two thousand three hundred and thirty oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2332 Two thousand three hundred and thirty twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2333 Two thousand three hundred and thirty threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2334 Two thousand three hundred and thirty fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2335 Two thousand three hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2336 Two thousand three hundred and thirty sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2337 Two thousand three hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2338 Two thousand three hundred and thirty eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2339 Two thousand three hundred and thirty nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2340 Two thousand three hundred and fortyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
2341 Two thousand three hundred and forty oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2342 Two thousand three hundred and forty twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2343 Two thousand three hundred and forty threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2344 Two thousand three hundred and forty fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2345 Two thousand three hundred and forty fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2346 Two thousand three hundred and forty sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2347 Two thousand three hundred and forty sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2348 Two thousand three hundred and forty eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2349 Two thousand three hundred and forty nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2350 Two thousand three hundred and fiftyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
2351 Two thousand three hundred and fifty oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2352 Two thousand three hundred and fifty twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2353 Two thousand three hundred and fifty threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2354 Two thousand three hundred and fifty fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2355 Two thousand three hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2356 Two thousand three hundred and fifty sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2357 Two thousand three hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2358 Two thousand three hundred and fifty eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2359 Two thousand three hundred and fifty nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2360 Two thousand three hundred and sixtyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
2361 Two thousand three hundred and sixty oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2362 Two thousand three hundred and sixty twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2363 Two thousand three hundred and sixty threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2364 Two thousand three hundred and sixty fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2365 Two thousand three hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2366 Two thousand three hundred and sixty sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
2367 Two thousand three hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2368 Two thousand three hundred and sixty eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2369 Two thousand three hundred and sixty nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2370 Two thousand three hundred and seventyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2371 Two thousand three hundred and seventy oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2372 Two thousand three hundred and seventy twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2373 Two thousand three hundred and seventy threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2374 Two thousand three hundred and seventy fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2375 Two thousand three hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2376 Two thousand three hundred and seventy sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2377 Two thousand three hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2378 Two thousand three hundred and seventy eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2379 Two thousand three hundred and seventy nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2380 Two thousand three hundred and eightyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
2381 Two thousand three hundred and eighty oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2382 Two thousand three hundred and eighty twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2383 Two thousand three hundred and eighty threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2384 Two thousand three hundred and eighty fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2385 Two thousand three hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2386 Two thousand three hundred and eighty sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2387 Two thousand three hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2388 Two thousand three hundred and eighty eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2389 Two thousand three hundred and eighty nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2390 Two thousand three hundred and ninetyทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
2391 Two thousand three hundred and ninety oneทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2392 Two thousand three hundred and ninety twoทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2393 Two thousand three hundred and ninety threeทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2394 Two thousand three hundred and ninety fourทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2395 Two thousand three hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2396 Two thousand three hundred and ninety sixทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2397 Two thousand three hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2398 Two thousand three hundred and ninety eightทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2399 Two thousand three hundred and ninety nineทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2400 Two thousand four hundredทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2301 ถึง 2400 (Two thousand three hundred and one to Two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2201-2300, 2101-2200, 2001-2100, 1901-2000, 1801-1900, 1701-1800, 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400