วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2201 ถึง 2300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2201 ถึง 2300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2201 ถึง 2300 (Two thousand two hundred and one to Two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2201 Two thousand two hundred and oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
2202 Two thousand two hundred and twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
2203 Two thousand two hundred and threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
2204 Two thousand two hundred and fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
2205 Two thousand two hundred and fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
2206 Two thousand two hundred and sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
2207 Two thousand two hundred and sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
2208 Two thousand two hundred and eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
2209 Two thousand two hundred and nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
2210 Two thousand two hundred and tenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
2211 Two thousand two hundred and elevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
2212 Two thousand two hundred and twelveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
2213 Two thousand two hundred and thirteenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
2214 Two thousand two hundred and fourteenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
2215 Two thousand two hundred and fifteenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
2216 Two thousand two hundred and sixteenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
2217 Two thousand two hundred and seventeenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
2218 Two thousand two hundred and eighteenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
2219 Two thousand two hundred and nineteenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
2220 Two thousand two hundred and twentyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
2221 Two thousand two hundred and twenty oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
2222 Two thousand two hundred and twenty twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
2223 Two thousand two hundred and twenty threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
2224 Two thousand two hundred and twenty fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
2225 Two thousand two hundred and twenty fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
2226 Two thousand two hundred and twenty sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
2227 Two thousand two hundred and twenty sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
2228 Two thousand two hundred and twenty eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
2229 Two thousand two hundred and twenty nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
2230 Two thousand two hundred and thirtyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
2231 Two thousand two hundred and thirty oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
2232 Two thousand two hundred and thirty twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
2233 Two thousand two hundred and thirty threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
2234 Two thousand two hundred and thirty fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
2235 Two thousand two hundred and thirty fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
2236 Two thousand two hundred and thirty sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
2237 Two thousand two hundred and thirty sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
2238 Two thousand two hundred and thirty eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
2239 Two thousand two hundred and thirty nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
2240 Two thousand two hundred and fortyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
2241 Two thousand two hundred and forty oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
2242 Two thousand two hundred and forty twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
2243 Two thousand two hundred and forty threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
2244 Two thousand two hundred and forty fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
2245 Two thousand two hundred and forty fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
2246 Two thousand two hundred and forty sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
2247 Two thousand two hundred and forty sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
2248 Two thousand two hundred and forty eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
2249 Two thousand two hundred and forty nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
2250 Two thousand two hundred and fiftyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
2251 Two thousand two hundred and fifty oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
2252 Two thousand two hundred and fifty twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
2253 Two thousand two hundred and fifty threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
2254 Two thousand two hundred and fifty fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
2255 Two thousand two hundred and fifty fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
2256 Two thousand two hundred and fifty sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
2257 Two thousand two hundred and fifty sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
2258 Two thousand two hundred and fifty eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
2259 Two thousand two hundred and fifty nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
2260 Two thousand two hundred and sixtyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
2261 Two thousand two hundred and sixty oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
2262 Two thousand two hundred and sixty twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
2263 Two thousand two hundred and sixty threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
2264 Two thousand two hundred and sixty fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
2265 Two thousand two hundred and sixty fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
2266 Two thousand two hundred and sixty sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
2267 Two thousand two hundred and sixty sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
2268 Two thousand two hundred and sixty eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
2269 Two thousand two hundred and sixty nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
2270 Two thousand two hundred and seventyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
2271 Two thousand two hundred and seventy oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2272 Two thousand two hundred and seventy twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
2273 Two thousand two hundred and seventy threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
2274 Two thousand two hundred and seventy fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
2275 Two thousand two hundred and seventy fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
2276 Two thousand two hundred and seventy sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
2277 Two thousand two hundred and seventy sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2278 Two thousand two hundred and seventy eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
2279 Two thousand two hundred and seventy nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
2280 Two thousand two hundred and eightyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
2281 Two thousand two hundred and eighty oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
2282 Two thousand two hundred and eighty twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
2283 Two thousand two hundred and eighty threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
2284 Two thousand two hundred and eighty fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
2285 Two thousand two hundred and eighty fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
2286 Two thousand two hundred and eighty sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
2287 Two thousand two hundred and eighty sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
2288 Two thousand two hundred and eighty eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
2289 Two thousand two hundred and eighty nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
2290 Two thousand two hundred and ninetyทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
2291 Two thousand two hundred and ninety oneทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
2292 Two thousand two hundred and ninety twoทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
2293 Two thousand two hundred and ninety threeทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
2294 Two thousand two hundred and ninety fourทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
2295 Two thousand two hundred and ninety fiveทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
2296 Two thousand two hundred and ninety sixทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
2297 Two thousand two hundred and ninety sevenทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
2298 Two thousand two hundred and ninety eightทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
2299 Two thousand two hundred and ninety nineทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2300 Two thousand three hundredทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2201 ถึง 2300 (Two thousand two hundred and one to Two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 2101-2200, 2001-2100, 1901-2000, 1801-1900, 1701-1800, 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300