วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 201 ถึง 300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 201 ถึง 300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 201 ถึง 300 (Two hundred and one to Three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
201 Two hundred and oneทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สอง​ร้อย​หนึ่ง
202 Two hundred and twoทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สอง​ร้อย​สอง
203 Two hundred and threeทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สอง​ร้อย​สาม
204 Two hundred and fourทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สอง​ร้อย​สี่
205 Two hundred and fiveทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สอง​ร้อย​ห้า
206 Two hundred and sixทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สอง​ร้อย​หก
207 Two hundred and sevenทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สอง​ร้อย​เจ็ด
208 Two hundred and eightทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สอง​ร้อย​แปด
209 Two hundred and nineทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สอง​ร้อย​เก้า
210 Two hundred and tenทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สอง​ร้อย​สิบ
211 Two hundred and elevenทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
212 Two hundred and twelveทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​ร้อย​สิบ​สอง
213 Two hundred and thirteenทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สอง​ร้อย​สิบ​สาม
214 Two hundred and fourteenทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สอง​ร้อย​สิบ​สี่
215 Two hundred and fifteenทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
216 Two hundred and sixteenทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​ร้อย​สิบ​หก
217 Two hundred and seventeenทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
218 Two hundred and eighteenทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สอง​ร้อย​สิบ​แปด
219 Two hundred and nineteenทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
220 Two hundred and twentyทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
221 Two hundred and twenty oneทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
222 Two hundred and twenty twoทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
223 Two hundred and twenty threeทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
224 Two hundred and twenty fourทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
225 Two hundred and twenty fiveทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
226 Two hundred and twenty sixทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
227 Two hundred and twenty sevenทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
228 Two hundred and twenty eightทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
229 Two hundred and twenty nineทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
230 Two hundred and thirtyทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สอง​ร้อย​สาม​สิบ
231 Two hundred and thirty oneทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
232 Two hundred and thirty twoทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
233 Two hundred and thirty threeทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
234 Two hundred and thirty fourทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
235 Two hundred and thirty fiveทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
236 Two hundred and thirty sixทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
237 Two hundred and thirty sevenทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
238 Two hundred and thirty eightทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
239 Two hundred and thirty nineทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
240 Two hundred and fortyทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สอง​ร้อย​สี่​สิบ
241 Two hundred and forty oneทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
242 Two hundred and forty twoทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
243 Two hundred and forty threeทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
244 Two hundred and forty fourทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
245 Two hundred and forty fiveทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
246 Two hundred and forty sixทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
247 Two hundred and forty sevenทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
248 Two hundred and forty eightทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
249 Two hundred and forty nineทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
250 Two hundred and fiftyทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
251 Two hundred and fifty oneทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
252 Two hundred and fifty twoทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
253 Two hundred and fifty threeทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
254 Two hundred and fifty fourทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
255 Two hundred and fifty fiveทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
256 Two hundred and fifty sixทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
257 Two hundred and fifty sevenทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
258 Two hundred and fifty eightทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
259 Two hundred and fifty nineทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
260 Two hundred and sixtyทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สอง​ร้อย​หก​สิบ
261 Two hundred and sixty oneทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
262 Two hundred and sixty twoทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
263 Two hundred and sixty threeทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
264 Two hundred and sixty fourทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
265 Two hundred and sixty fiveทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
266 Two hundred and sixty sixทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
267 Two hundred and sixty sevenทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
268 Two hundred and sixty eightทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
269 Two hundred and sixty nineทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
270 Two hundred and seventyทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
271 Two hundred and seventy oneทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
272 Two hundred and seventy twoทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
273 Two hundred and seventy threeทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
274 Two hundred and seventy fourทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
275 Two hundred and seventy fiveทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
276 Two hundred and seventy sixทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
277 Two hundred and seventy sevenทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
278 Two hundred and seventy eightทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
279 Two hundred and seventy nineทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
280 Two hundred and eightyทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สอง​ร้อย​แปด​สิบ
281 Two hundred and eighty oneทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
282 Two hundred and eighty twoทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
283 Two hundred and eighty threeทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
284 Two hundred and eighty fourทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
285 Two hundred and eighty fiveทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
286 Two hundred and eighty sixทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
287 Two hundred and eighty sevenทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
288 Two hundred and eighty eightทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
289 Two hundred and eighty nineทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
290 Two hundred and ninetyทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
291 Two hundred and ninety oneทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
292 Two hundred and ninety twoทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
293 Two hundred and ninety threeทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
294 Two hundred and ninety fourทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
295 Two hundred and ninety fiveทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
296 Two hundred and ninety sixทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
297 Two hundred and ninety sevenทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
298 Two hundred and ninety eightทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
299 Two hundred and ninety nineทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
300 Three hundredธรี ฮันเดรด สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 201 ถึง 300 (Two hundred and one to Three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 101-200, 1-100