วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2001 ถึง 2100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 2001 ถึง 2100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2001 ถึง 2100 (Two thousand and one to Two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
2001 Two thousand and oneทู เธาซันด์ แอนด์ วัน สอง​พัน​หนึ่ง
2002 Two thousand and twoทู เธาซันด์ แอนด์ ทู สอง​พัน​สอง
2003 Two thousand and threeทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี สอง​พัน​สาม
2004 Two thousand and fourทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สอง​พัน​สี่
2005 Two thousand and fiveทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สอง​พัน​ห้า
2006 Two thousand and sixทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สอง​พัน​หก
2007 Two thousand and sevenทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด
2008 Two thousand and eightทู เธาซันด์ แอนด์ เอท สอง​พัน​แปด
2009 Two thousand and nineทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สอง​พัน​เก้า
2010 Two thousand and tenทู เธาซันด์ แอนด์ เทน สอง​พัน​สิบ
2011 Two thousand and elevenทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
2012 Two thousand and twelveทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สอง​พัน​สิบ​สอง
2013 Two thousand and thirteenทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สอง​พัน​สิบ​สาม
2014 Two thousand and fourteenทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สอง​พัน​สิบ​สี่
2015 Two thousand and fifteenทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สอง​พัน​สิบ​ห้า
2016 Two thousand and sixteenทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สอง​พัน​สิบ​หก
2017 Two thousand and seventeenทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
2018 Two thousand and eighteenทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สอง​พัน​สิบ​แปด
2019 Two thousand and nineteenทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สอง​พัน​สิบ​เก้า
2020 Two thousand and twentyทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สอง​พัน​ยี่​สิบ
2021 Two thousand and twenty oneทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
2022 Two thousand and twenty twoทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
2023 Two thousand and twenty threeทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
2024 Two thousand and twenty fourทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
2025 Two thousand and twenty fiveทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
2026 Two thousand and twenty sixทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
2027 Two thousand and twenty sevenทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
2028 Two thousand and twenty eightทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
2029 Two thousand and twenty nineทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
2030 Two thousand and thirtyทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที สอง​พัน​สาม​สิบ
2031 Two thousand and thirty oneทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
2032 Two thousand and thirty twoทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
2033 Two thousand and thirty threeทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
2034 Two thousand and thirty fourทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
2035 Two thousand and thirty fiveทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
2036 Two thousand and thirty sixทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
2037 Two thousand and thirty sevenทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
2038 Two thousand and thirty eightทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
2039 Two thousand and thirty nineทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
2040 Two thousand and fortyทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สอง​พัน​สี่​สิบ
2041 Two thousand and forty oneทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
2042 Two thousand and forty twoทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
2043 Two thousand and forty threeทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
2044 Two thousand and forty fourทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
2045 Two thousand and forty fiveทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
2046 Two thousand and forty sixทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
2047 Two thousand and forty sevenทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
2048 Two thousand and forty eightทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
2049 Two thousand and forty nineทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
2050 Two thousand and fiftyทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สอง​พัน​ห้า​สิบ
2051 Two thousand and fifty oneทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
2052 Two thousand and fifty twoทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
2053 Two thousand and fifty threeทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
2054 Two thousand and fifty fourทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
2055 Two thousand and fifty fiveทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
2056 Two thousand and fifty sixทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
2057 Two thousand and fifty sevenทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
2058 Two thousand and fifty eightทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
2059 Two thousand and fifty nineทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
2060 Two thousand and sixtyทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สอง​พัน​หก​สิบ
2061 Two thousand and sixty oneทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
2062 Two thousand and sixty twoทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
2063 Two thousand and sixty threeทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
2064 Two thousand and sixty fourทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
2065 Two thousand and sixty fiveทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
2066 Two thousand and sixty sixทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สอง​พัน​หก​สิบ​หก
2067 Two thousand and sixty sevenทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
2068 Two thousand and sixty eightทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
2069 Two thousand and sixty nineทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
2070 Two thousand and seventyทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
2071 Two thousand and seventy oneทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
2072 Two thousand and seventy twoทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
2073 Two thousand and seventy threeทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
2074 Two thousand and seventy fourทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
2075 Two thousand and seventy fiveทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
2076 Two thousand and seventy sixทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
2077 Two thousand and seventy sevenทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
2078 Two thousand and seventy eightทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
2079 Two thousand and seventy nineทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
2080 Two thousand and eightyทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที สอง​พัน​แปด​สิบ
2081 Two thousand and eighty oneทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
2082 Two thousand and eighty twoทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
2083 Two thousand and eighty threeทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
2084 Two thousand and eighty fourทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
2085 Two thousand and eighty fiveทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
2086 Two thousand and eighty sixทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
2087 Two thousand and eighty sevenทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
2088 Two thousand and eighty eightทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
2089 Two thousand and eighty nineทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
2090 Two thousand and ninetyทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สอง​พัน​เก้า​สิบ
2091 Two thousand and ninety oneทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
2092 Two thousand and ninety twoทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
2093 Two thousand and ninety threeทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
2094 Two thousand and ninety fourทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
2095 Two thousand and ninety fiveทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
2096 Two thousand and ninety sixทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
2097 Two thousand and ninety sevenทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
2098 Two thousand and ninety eightทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
2099 Two thousand and ninety nineทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
2100 Two thousand one hundredทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2001 ถึง 2100 (Two thousand and one to Two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1901-2000, 1801-1900, 1701-1800, 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100