วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1901 ถึง 2000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1901 ถึง 2000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1901 ถึง 2000 (One thousand nine hundred and one to Two thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1901 One thousand nine hundred and oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
1902 One thousand nine hundred and twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
1903 One thousand nine hundred and threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
1904 One thousand nine hundred and fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
1905 One thousand nine hundred and fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
1906 One thousand nine hundred and sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
1907 One thousand nine hundred and sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
1908 One thousand nine hundred and eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
1909 One thousand nine hundred and nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
1910 One thousand nine hundred and tenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
1911 One thousand nine hundred and elevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1912 One thousand nine hundred and twelveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
1913 One thousand nine hundred and thirteenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
1914 One thousand nine hundred and fourteenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
1915 One thousand nine hundred and fifteenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
1916 One thousand nine hundred and sixteenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
1917 One thousand nine hundred and seventeenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1918 One thousand nine hundred and eighteenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
1919 One thousand nine hundred and nineteenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
1920 One thousand nine hundred and twentyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
1921 One thousand nine hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1922 One thousand nine hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1923 One thousand nine hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1924 One thousand nine hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1925 One thousand nine hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1926 One thousand nine hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1927 One thousand nine hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1928 One thousand nine hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1929 One thousand nine hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1930 One thousand nine hundred and thirtyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
1931 One thousand nine hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1932 One thousand nine hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1933 One thousand nine hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1934 One thousand nine hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1935 One thousand nine hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1936 One thousand nine hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1937 One thousand nine hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1938 One thousand nine hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1939 One thousand nine hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1940 One thousand nine hundred and fortyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
1941 One thousand nine hundred and forty oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1942 One thousand nine hundred and forty twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1943 One thousand nine hundred and forty threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1944 One thousand nine hundred and forty fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1945 One thousand nine hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1946 One thousand nine hundred and forty sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1947 One thousand nine hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1948 One thousand nine hundred and forty eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1949 One thousand nine hundred and forty nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1950 One thousand nine hundred and fiftyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
1951 One thousand nine hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1952 One thousand nine hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1953 One thousand nine hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1954 One thousand nine hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1955 One thousand nine hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1956 One thousand nine hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1957 One thousand nine hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1958 One thousand nine hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1959 One thousand nine hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1960 One thousand nine hundred and sixtyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
1961 One thousand nine hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1962 One thousand nine hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1963 One thousand nine hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1964 One thousand nine hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1965 One thousand nine hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1966 One thousand nine hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
1967 One thousand nine hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1968 One thousand nine hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1969 One thousand nine hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1970 One thousand nine hundred and seventyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1971 One thousand nine hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1972 One thousand nine hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1973 One thousand nine hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1974 One thousand nine hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1975 One thousand nine hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1976 One thousand nine hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1977 One thousand nine hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1978 One thousand nine hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1979 One thousand nine hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1980 One thousand nine hundred and eightyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
1981 One thousand nine hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1982 One thousand nine hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1983 One thousand nine hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1984 One thousand nine hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1985 One thousand nine hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1986 One thousand nine hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1987 One thousand nine hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1988 One thousand nine hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1989 One thousand nine hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1990 One thousand nine hundred and ninetyวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
1991 One thousand nine hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1992 One thousand nine hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1993 One thousand nine hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1994 One thousand nine hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1995 One thousand nine hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1996 One thousand nine hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1997 One thousand nine hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1998 One thousand nine hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1999 One thousand nine hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
2000 Two thousandทู เธาซันด์ สอง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1901 ถึง 2000 (One thousand nine hundred and one to Two thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1801-1900, 1701-1800, 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100, 901-1000