วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1701 ถึง 1800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1701 ถึง 1800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1701 ถึง 1800 (One thousand seven hundred and one to One thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1701 One thousand seven hundred and oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
1702 One thousand seven hundred and twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
1703 One thousand seven hundred and threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
1704 One thousand seven hundred and fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
1705 One thousand seven hundred and fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
1706 One thousand seven hundred and sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
1707 One thousand seven hundred and sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
1708 One thousand seven hundred and eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
1709 One thousand seven hundred and nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
1710 One thousand seven hundred and tenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
1711 One thousand seven hundred and elevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1712 One thousand seven hundred and twelveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
1713 One thousand seven hundred and thirteenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
1714 One thousand seven hundred and fourteenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
1715 One thousand seven hundred and fifteenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
1716 One thousand seven hundred and sixteenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
1717 One thousand seven hundred and seventeenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1718 One thousand seven hundred and eighteenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
1719 One thousand seven hundred and nineteenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
1720 One thousand seven hundred and twentyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
1721 One thousand seven hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1722 One thousand seven hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1723 One thousand seven hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1724 One thousand seven hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1725 One thousand seven hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1726 One thousand seven hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1727 One thousand seven hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1728 One thousand seven hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1729 One thousand seven hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1730 One thousand seven hundred and thirtyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
1731 One thousand seven hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1732 One thousand seven hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1733 One thousand seven hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1734 One thousand seven hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1735 One thousand seven hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1736 One thousand seven hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1737 One thousand seven hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1738 One thousand seven hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1739 One thousand seven hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1740 One thousand seven hundred and fortyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
1741 One thousand seven hundred and forty oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1742 One thousand seven hundred and forty twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1743 One thousand seven hundred and forty threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1744 One thousand seven hundred and forty fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1745 One thousand seven hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1746 One thousand seven hundred and forty sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1747 One thousand seven hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1748 One thousand seven hundred and forty eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1749 One thousand seven hundred and forty nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1750 One thousand seven hundred and fiftyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
1751 One thousand seven hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1752 One thousand seven hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1753 One thousand seven hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1754 One thousand seven hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1755 One thousand seven hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1756 One thousand seven hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1757 One thousand seven hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1758 One thousand seven hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1759 One thousand seven hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1760 One thousand seven hundred and sixtyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
1761 One thousand seven hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1762 One thousand seven hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1763 One thousand seven hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1764 One thousand seven hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1765 One thousand seven hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1766 One thousand seven hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
1767 One thousand seven hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1768 One thousand seven hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1769 One thousand seven hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1770 One thousand seven hundred and seventyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1771 One thousand seven hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1772 One thousand seven hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1773 One thousand seven hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1774 One thousand seven hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1775 One thousand seven hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1776 One thousand seven hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1777 One thousand seven hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1778 One thousand seven hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1779 One thousand seven hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1780 One thousand seven hundred and eightyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
1781 One thousand seven hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1782 One thousand seven hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1783 One thousand seven hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1784 One thousand seven hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1785 One thousand seven hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1786 One thousand seven hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1787 One thousand seven hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1788 One thousand seven hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1789 One thousand seven hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1790 One thousand seven hundred and ninetyวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
1791 One thousand seven hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1792 One thousand seven hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1793 One thousand seven hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1794 One thousand seven hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1795 One thousand seven hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1796 One thousand seven hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1797 One thousand seven hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1798 One thousand seven hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1799 One thousand seven hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1800 One thousand eight hundredวัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1701 ถึง 1800 (One thousand seven hundred and one to One thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1601-1700, 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100, 901-1000, 801-900, 701-800