วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1601 ถึง 1700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1601 ถึง 1700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1601 ถึง 1700 (One thousand six hundred and one to One thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1601 One thousand six hundred and oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
1602 One thousand six hundred and twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สอง
1603 One thousand six hundred and threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม
1604 One thousand six hundred and fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่
1605 One thousand six hundred and fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
1606 One thousand six hundred and sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก
1607 One thousand six hundred and sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
1608 One thousand six hundred and eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด
1609 One thousand six hundred and nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
1610 One thousand six hundred and tenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
1611 One thousand six hundred and elevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1612 One thousand six hundred and twelveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
1613 One thousand six hundred and thirteenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
1614 One thousand six hundred and fourteenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
1615 One thousand six hundred and fifteenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
1616 One thousand six hundred and sixteenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
1617 One thousand six hundred and seventeenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1618 One thousand six hundred and eighteenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
1619 One thousand six hundred and nineteenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
1620 One thousand six hundred and twentyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
1621 One thousand six hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1622 One thousand six hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1623 One thousand six hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1624 One thousand six hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1625 One thousand six hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1626 One thousand six hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1627 One thousand six hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1628 One thousand six hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1629 One thousand six hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1630 One thousand six hundred and thirtyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
1631 One thousand six hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1632 One thousand six hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1633 One thousand six hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1634 One thousand six hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1635 One thousand six hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1636 One thousand six hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1637 One thousand six hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1638 One thousand six hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1639 One thousand six hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1640 One thousand six hundred and fortyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
1641 One thousand six hundred and forty oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1642 One thousand six hundred and forty twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1643 One thousand six hundred and forty threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1644 One thousand six hundred and forty fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1645 One thousand six hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1646 One thousand six hundred and forty sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1647 One thousand six hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1648 One thousand six hundred and forty eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1649 One thousand six hundred and forty nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1650 One thousand six hundred and fiftyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
1651 One thousand six hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1652 One thousand six hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1653 One thousand six hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1654 One thousand six hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1655 One thousand six hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1656 One thousand six hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1657 One thousand six hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1658 One thousand six hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1659 One thousand six hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1660 One thousand six hundred and sixtyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
1661 One thousand six hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1662 One thousand six hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1663 One thousand six hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1664 One thousand six hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1665 One thousand six hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1666 One thousand six hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
1667 One thousand six hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1668 One thousand six hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1669 One thousand six hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1670 One thousand six hundred and seventyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1671 One thousand six hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1672 One thousand six hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1673 One thousand six hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1674 One thousand six hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1675 One thousand six hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1676 One thousand six hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1677 One thousand six hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1678 One thousand six hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1679 One thousand six hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1680 One thousand six hundred and eightyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
1681 One thousand six hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1682 One thousand six hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1683 One thousand six hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1684 One thousand six hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1685 One thousand six hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1686 One thousand six hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1687 One thousand six hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1688 One thousand six hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1689 One thousand six hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1690 One thousand six hundred and ninetyวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
1691 One thousand six hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1692 One thousand six hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1693 One thousand six hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1694 One thousand six hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1695 One thousand six hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1696 One thousand six hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1697 One thousand six hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1698 One thousand six hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1699 One thousand six hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1700 One thousand seven hundredวัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1601 ถึง 1700 (One thousand six hundred and one to One thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1501-1600, 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100, 901-1000, 801-900, 701-800, 601-700