วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1501 ถึง 1600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1501 ถึง 1600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1501 ถึง 1600 (One thousand five hundred and one to One thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1501 One thousand five hundred and oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
1502 One thousand five hundred and twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
1503 One thousand five hundred and threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
1504 One thousand five hundred and fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
1505 One thousand five hundred and fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
1506 One thousand five hundred and sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
1507 One thousand five hundred and sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
1508 One thousand five hundred and eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
1509 One thousand five hundred and nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
1510 One thousand five hundred and tenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
1511 One thousand five hundred and elevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1512 One thousand five hundred and twelveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
1513 One thousand five hundred and thirteenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
1514 One thousand five hundred and fourteenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
1515 One thousand five hundred and fifteenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
1516 One thousand five hundred and sixteenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
1517 One thousand five hundred and seventeenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1518 One thousand five hundred and eighteenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
1519 One thousand five hundred and nineteenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
1520 One thousand five hundred and twentyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
1521 One thousand five hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1522 One thousand five hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1523 One thousand five hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1524 One thousand five hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1525 One thousand five hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1526 One thousand five hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1527 One thousand five hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1528 One thousand five hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1529 One thousand five hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1530 One thousand five hundred and thirtyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
1531 One thousand five hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1532 One thousand five hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1533 One thousand five hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1534 One thousand five hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1535 One thousand five hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1536 One thousand five hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1537 One thousand five hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1538 One thousand five hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1539 One thousand five hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1540 One thousand five hundred and fortyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
1541 One thousand five hundred and forty oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1542 One thousand five hundred and forty twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1543 One thousand five hundred and forty threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1544 One thousand five hundred and forty fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1545 One thousand five hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1546 One thousand five hundred and forty sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1547 One thousand five hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1548 One thousand five hundred and forty eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1549 One thousand five hundred and forty nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1550 One thousand five hundred and fiftyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
1551 One thousand five hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1552 One thousand five hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1553 One thousand five hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1554 One thousand five hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1555 One thousand five hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1556 One thousand five hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1557 One thousand five hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1558 One thousand five hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1559 One thousand five hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1560 One thousand five hundred and sixtyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
1561 One thousand five hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1562 One thousand five hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1563 One thousand five hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1564 One thousand five hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1565 One thousand five hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1566 One thousand five hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
1567 One thousand five hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1568 One thousand five hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1569 One thousand five hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1570 One thousand five hundred and seventyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1571 One thousand five hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1572 One thousand five hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1573 One thousand five hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1574 One thousand five hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1575 One thousand five hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1576 One thousand five hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1577 One thousand five hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1578 One thousand five hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1579 One thousand five hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1580 One thousand five hundred and eightyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
1581 One thousand five hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1582 One thousand five hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1583 One thousand five hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1584 One thousand five hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1585 One thousand five hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1586 One thousand five hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1587 One thousand five hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1588 One thousand five hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1589 One thousand five hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1590 One thousand five hundred and ninetyวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
1591 One thousand five hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1592 One thousand five hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1593 One thousand five hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1594 One thousand five hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1595 One thousand five hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1596 One thousand five hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1597 One thousand five hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1598 One thousand five hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1599 One thousand five hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1600 One thousand six hundredวัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1501 ถึง 1600 (One thousand five hundred and one to One thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1401-1500, 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100, 901-1000, 801-900, 701-800, 601-700, 501-600