วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1401 ถึง 1500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1401 ถึง 1500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1401 ถึง 1500 (One thousand four hundred and one to One thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1401 One thousand four hundred and oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
1402 One thousand four hundred and twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
1403 One thousand four hundred and threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
1404 One thousand four hundred and fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
1405 One thousand four hundred and fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
1406 One thousand four hundred and sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก
1407 One thousand four hundred and sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
1408 One thousand four hundred and eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
1409 One thousand four hundred and nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
1410 One thousand four hundred and tenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
1411 One thousand four hundred and elevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1412 One thousand four hundred and twelveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
1413 One thousand four hundred and thirteenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
1414 One thousand four hundred and fourteenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
1415 One thousand four hundred and fifteenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
1416 One thousand four hundred and sixteenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
1417 One thousand four hundred and seventeenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1418 One thousand four hundred and eighteenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
1419 One thousand four hundred and nineteenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
1420 One thousand four hundred and twentyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
1421 One thousand four hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1422 One thousand four hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1423 One thousand four hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1424 One thousand four hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1425 One thousand four hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1426 One thousand four hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1427 One thousand four hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1428 One thousand four hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1429 One thousand four hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1430 One thousand four hundred and thirtyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
1431 One thousand four hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1432 One thousand four hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1433 One thousand four hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1434 One thousand four hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1435 One thousand four hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1436 One thousand four hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1437 One thousand four hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1438 One thousand four hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1439 One thousand four hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1440 One thousand four hundred and fortyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
1441 One thousand four hundred and forty oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1442 One thousand four hundred and forty twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1443 One thousand four hundred and forty threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1444 One thousand four hundred and forty fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1445 One thousand four hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1446 One thousand four hundred and forty sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1447 One thousand four hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1448 One thousand four hundred and forty eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1449 One thousand four hundred and forty nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1450 One thousand four hundred and fiftyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
1451 One thousand four hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1452 One thousand four hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1453 One thousand four hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1454 One thousand four hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1455 One thousand four hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1456 One thousand four hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1457 One thousand four hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1458 One thousand four hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1459 One thousand four hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1460 One thousand four hundred and sixtyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
1461 One thousand four hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1462 One thousand four hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1463 One thousand four hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1464 One thousand four hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1465 One thousand four hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1466 One thousand four hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
1467 One thousand four hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1468 One thousand four hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1469 One thousand four hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1470 One thousand four hundred and seventyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1471 One thousand four hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1472 One thousand four hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1473 One thousand four hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1474 One thousand four hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1475 One thousand four hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1476 One thousand four hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1477 One thousand four hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1478 One thousand four hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1479 One thousand four hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1480 One thousand four hundred and eightyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
1481 One thousand four hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1482 One thousand four hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1483 One thousand four hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1484 One thousand four hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1485 One thousand four hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1486 One thousand four hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1487 One thousand four hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1488 One thousand four hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1489 One thousand four hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1490 One thousand four hundred and ninetyวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
1491 One thousand four hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1492 One thousand four hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1493 One thousand four hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1494 One thousand four hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1495 One thousand four hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1496 One thousand four hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1497 One thousand four hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1498 One thousand four hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1499 One thousand four hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1500 One thousand five hundredวัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1401 ถึง 1500 (One thousand four hundred and one to One thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1301-1400, 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100, 901-1000, 801-900, 701-800, 601-700, 501-600, 401-500