วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1301 ถึง 1400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1301 ถึง 1400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1301 ถึง 1400 (One thousand three hundred and one to One thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1301 One thousand three hundred and oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
1302 One thousand three hundred and twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
1303 One thousand three hundred and threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
1304 One thousand three hundred and fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
1305 One thousand three hundred and fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
1306 One thousand three hundred and sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก
1307 One thousand three hundred and sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
1308 One thousand three hundred and eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
1309 One thousand three hundred and nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
1310 One thousand three hundred and tenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
1311 One thousand three hundred and elevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1312 One thousand three hundred and twelveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
1313 One thousand three hundred and thirteenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
1314 One thousand three hundred and fourteenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
1315 One thousand three hundred and fifteenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
1316 One thousand three hundred and sixteenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
1317 One thousand three hundred and seventeenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1318 One thousand three hundred and eighteenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
1319 One thousand three hundred and nineteenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
1320 One thousand three hundred and twentyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
1321 One thousand three hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1322 One thousand three hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1323 One thousand three hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1324 One thousand three hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1325 One thousand three hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1326 One thousand three hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1327 One thousand three hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1328 One thousand three hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1329 One thousand three hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1330 One thousand three hundred and thirtyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
1331 One thousand three hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1332 One thousand three hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1333 One thousand three hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1334 One thousand three hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1335 One thousand three hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1336 One thousand three hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1337 One thousand three hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1338 One thousand three hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1339 One thousand three hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1340 One thousand three hundred and fortyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
1341 One thousand three hundred and forty oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1342 One thousand three hundred and forty twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1343 One thousand three hundred and forty threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1344 One thousand three hundred and forty fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1345 One thousand three hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1346 One thousand three hundred and forty sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1347 One thousand three hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1348 One thousand three hundred and forty eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1349 One thousand three hundred and forty nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1350 One thousand three hundred and fiftyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
1351 One thousand three hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1352 One thousand three hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1353 One thousand three hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1354 One thousand three hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1355 One thousand three hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1356 One thousand three hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1357 One thousand three hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1358 One thousand three hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1359 One thousand three hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1360 One thousand three hundred and sixtyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
1361 One thousand three hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1362 One thousand three hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1363 One thousand three hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1364 One thousand three hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1365 One thousand three hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1366 One thousand three hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
1367 One thousand three hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1368 One thousand three hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1369 One thousand three hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1370 One thousand three hundred and seventyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1371 One thousand three hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1372 One thousand three hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1373 One thousand three hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1374 One thousand three hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1375 One thousand three hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1376 One thousand three hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1377 One thousand three hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1378 One thousand three hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1379 One thousand three hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1380 One thousand three hundred and eightyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
1381 One thousand three hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1382 One thousand three hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1383 One thousand three hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1384 One thousand three hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1385 One thousand three hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1386 One thousand three hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1387 One thousand three hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1388 One thousand three hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1389 One thousand three hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1390 One thousand three hundred and ninetyวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
1391 One thousand three hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1392 One thousand three hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1393 One thousand three hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1394 One thousand three hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1395 One thousand three hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1396 One thousand three hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1397 One thousand three hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1398 One thousand three hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1399 One thousand three hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1400 One thousand four hundredวัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1301 ถึง 1400 (One thousand three hundred and one to One thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1201-1300, 1101-1200, 1001-1100, 901-1000, 801-900, 701-800, 601-700, 501-600, 401-500, 301-400