วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1201 ถึง 1300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1201 ถึง 1300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1201 ถึง 1300 (One thousand two hundred and one to One thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1201 One thousand two hundred and oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
1202 One thousand two hundred and twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
1203 One thousand two hundred and threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
1204 One thousand two hundred and fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
1205 One thousand two hundred and fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
1206 One thousand two hundred and sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก
1207 One thousand two hundred and sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
1208 One thousand two hundred and eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
1209 One thousand two hundred and nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
1210 One thousand two hundred and tenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
1211 One thousand two hundred and elevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1212 One thousand two hundred and twelveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
1213 One thousand two hundred and thirteenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
1214 One thousand two hundred and fourteenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
1215 One thousand two hundred and fifteenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
1216 One thousand two hundred and sixteenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
1217 One thousand two hundred and seventeenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1218 One thousand two hundred and eighteenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
1219 One thousand two hundred and nineteenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
1220 One thousand two hundred and twentyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
1221 One thousand two hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1222 One thousand two hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1223 One thousand two hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1224 One thousand two hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1225 One thousand two hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1226 One thousand two hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1227 One thousand two hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1228 One thousand two hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1229 One thousand two hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1230 One thousand two hundred and thirtyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
1231 One thousand two hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1232 One thousand two hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1233 One thousand two hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1234 One thousand two hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1235 One thousand two hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1236 One thousand two hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1237 One thousand two hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1238 One thousand two hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1239 One thousand two hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1240 One thousand two hundred and fortyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
1241 One thousand two hundred and forty oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1242 One thousand two hundred and forty twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1243 One thousand two hundred and forty threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1244 One thousand two hundred and forty fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1245 One thousand two hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1246 One thousand two hundred and forty sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1247 One thousand two hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1248 One thousand two hundred and forty eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1249 One thousand two hundred and forty nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1250 One thousand two hundred and fiftyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
1251 One thousand two hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1252 One thousand two hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1253 One thousand two hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1254 One thousand two hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1255 One thousand two hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1256 One thousand two hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1257 One thousand two hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1258 One thousand two hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1259 One thousand two hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1260 One thousand two hundred and sixtyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
1261 One thousand two hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1262 One thousand two hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1263 One thousand two hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1264 One thousand two hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1265 One thousand two hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1266 One thousand two hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
1267 One thousand two hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1268 One thousand two hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1269 One thousand two hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1270 One thousand two hundred and seventyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1271 One thousand two hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1272 One thousand two hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1273 One thousand two hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1274 One thousand two hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1275 One thousand two hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1276 One thousand two hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1277 One thousand two hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1278 One thousand two hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1279 One thousand two hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1280 One thousand two hundred and eightyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
1281 One thousand two hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1282 One thousand two hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1283 One thousand two hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1284 One thousand two hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1285 One thousand two hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1286 One thousand two hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1287 One thousand two hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1288 One thousand two hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1289 One thousand two hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1290 One thousand two hundred and ninetyวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
1291 One thousand two hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1292 One thousand two hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1293 One thousand two hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1294 One thousand two hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1295 One thousand two hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1296 One thousand two hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1297 One thousand two hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1298 One thousand two hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1299 One thousand two hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1300 One thousand three hundredวัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1201 ถึง 1300 (One thousand two hundred and one to One thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1101-1200, 1001-1100, 901-1000, 801-900, 701-800, 601-700, 501-600, 401-500, 301-400, 201-300