วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1101 ถึง 1200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1101 ถึง 1200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1101 ถึง 1200 (One thousand one hundred and one to One thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1101 One thousand one hundred and oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
1102 One thousand one hundred and twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
1103 One thousand one hundred and threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
1104 One thousand one hundred and fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
1105 One thousand one hundred and fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
1106 One thousand one hundred and sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
1107 One thousand one hundred and sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
1108 One thousand one hundred and eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
1109 One thousand one hundred and nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
1110 One thousand one hundred and tenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
1111 One thousand one hundred and elevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
1112 One thousand one hundred and twelveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
1113 One thousand one hundred and thirteenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
1114 One thousand one hundred and fourteenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
1115 One thousand one hundred and fifteenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
1116 One thousand one hundred and sixteenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
1117 One thousand one hundred and seventeenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
1118 One thousand one hundred and eighteenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
1119 One thousand one hundred and nineteenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
1120 One thousand one hundred and twentyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
1121 One thousand one hundred and twenty oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
1122 One thousand one hundred and twenty twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
1123 One thousand one hundred and twenty threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
1124 One thousand one hundred and twenty fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
1125 One thousand one hundred and twenty fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
1126 One thousand one hundred and twenty sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
1127 One thousand one hundred and twenty sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
1128 One thousand one hundred and twenty eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
1129 One thousand one hundred and twenty nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
1130 One thousand one hundred and thirtyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
1131 One thousand one hundred and thirty oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
1132 One thousand one hundred and thirty twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
1133 One thousand one hundred and thirty threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
1134 One thousand one hundred and thirty fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
1135 One thousand one hundred and thirty fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
1136 One thousand one hundred and thirty sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
1137 One thousand one hundred and thirty sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
1138 One thousand one hundred and thirty eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
1139 One thousand one hundred and thirty nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
1140 One thousand one hundred and fortyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
1141 One thousand one hundred and forty oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
1142 One thousand one hundred and forty twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
1143 One thousand one hundred and forty threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
1144 One thousand one hundred and forty fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
1145 One thousand one hundred and forty fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
1146 One thousand one hundred and forty sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
1147 One thousand one hundred and forty sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
1148 One thousand one hundred and forty eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
1149 One thousand one hundred and forty nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
1150 One thousand one hundred and fiftyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
1151 One thousand one hundred and fifty oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
1152 One thousand one hundred and fifty twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
1153 One thousand one hundred and fifty threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
1154 One thousand one hundred and fifty fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
1155 One thousand one hundred and fifty fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
1156 One thousand one hundred and fifty sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
1157 One thousand one hundred and fifty sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
1158 One thousand one hundred and fifty eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
1159 One thousand one hundred and fifty nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
1160 One thousand one hundred and sixtyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
1161 One thousand one hundred and sixty oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
1162 One thousand one hundred and sixty twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
1163 One thousand one hundred and sixty threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
1164 One thousand one hundred and sixty fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
1165 One thousand one hundred and sixty fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
1166 One thousand one hundred and sixty sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
1167 One thousand one hundred and sixty sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
1168 One thousand one hundred and sixty eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
1169 One thousand one hundred and sixty nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
1170 One thousand one hundred and seventyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
1171 One thousand one hundred and seventy oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1172 One thousand one hundred and seventy twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
1173 One thousand one hundred and seventy threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
1174 One thousand one hundred and seventy fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
1175 One thousand one hundred and seventy fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
1176 One thousand one hundred and seventy sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
1177 One thousand one hundred and seventy sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1178 One thousand one hundred and seventy eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
1179 One thousand one hundred and seventy nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
1180 One thousand one hundred and eightyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
1181 One thousand one hundred and eighty oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
1182 One thousand one hundred and eighty twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
1183 One thousand one hundred and eighty threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
1184 One thousand one hundred and eighty fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
1185 One thousand one hundred and eighty fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
1186 One thousand one hundred and eighty sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
1187 One thousand one hundred and eighty sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
1188 One thousand one hundred and eighty eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
1189 One thousand one hundred and eighty nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
1190 One thousand one hundred and ninetyวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
1191 One thousand one hundred and ninety oneวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
1192 One thousand one hundred and ninety twoวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
1193 One thousand one hundred and ninety threeวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
1194 One thousand one hundred and ninety fourวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
1195 One thousand one hundred and ninety fiveวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
1196 One thousand one hundred and ninety sixวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
1197 One thousand one hundred and ninety sevenวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
1198 One thousand one hundred and ninety eightวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
1199 One thousand one hundred and ninety nineวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
1200 One thousand two hundredวัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1101 ถึง 1200 (One thousand one hundred and one to One thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1001-1100, 901-1000, 801-900, 701-800, 601-700, 501-600, 401-500, 301-400, 201-300, 101-200