วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 101 ถึง 200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 101 ถึง 200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 101 ถึง 200 (One hundred and one to Two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
101 One hundred and oneวัน ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
102 One hundred and twoวัน ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่ง​ร้อย​สอง
103 One hundred and threeวัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่ง​ร้อย​สาม
104 One hundred and fourวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​สี่
105 One hundred and fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​ห้า
106 One hundred and sixวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​หก
107 One hundred and sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
108 One hundred and eightวัน ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่ง​ร้อย​แปด
109 One hundred and nineวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​เก้า
110 One hundred and tenวัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่ง​ร้อย​สิบ
111 One hundred and elevenวัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
112 One hundred and twelveวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
113 One hundred and thirteenวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
114 One hundred and fourteenวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
115 One hundred and fifteenวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
116 One hundred and sixteenวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
117 One hundred and seventeenวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
118 One hundred and eighteenวัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
119 One hundred and nineteenวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
120 One hundred and twentyวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
121 One hundred and twenty oneวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
122 One hundred and twenty twoวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
123 One hundred and twenty threeวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
124 One hundred and twenty fourวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
125 One hundred and twenty fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
126 One hundred and twenty sixวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
127 One hundred and twenty sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
128 One hundred and twenty eightวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
129 One hundred and twenty nineวัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
130 One hundred and thirtyวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
131 One hundred and thirty oneวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
132 One hundred and thirty twoวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
133 One hundred and thirty threeวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
134 One hundred and thirty fourวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
135 One hundred and thirty fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
136 One hundred and thirty sixวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
137 One hundred and thirty sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
138 One hundred and thirty eightวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
139 One hundred and thirty nineวัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
140 One hundred and fortyวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
141 One hundred and forty oneวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
142 One hundred and forty twoวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
143 One hundred and forty threeวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
144 One hundred and forty fourวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
145 One hundred and forty fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
146 One hundred and forty sixวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
147 One hundred and forty sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
148 One hundred and forty eightวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
149 One hundred and forty nineวัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
150 One hundred and fiftyวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
151 One hundred and fifty oneวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
152 One hundred and fifty twoวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
153 One hundred and fifty threeวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
154 One hundred and fifty fourวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
155 One hundred and fifty fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
156 One hundred and fifty sixวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
157 One hundred and fifty sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
158 One hundred and fifty eightวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
159 One hundred and fifty nineวัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
160 One hundred and sixtyวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
161 One hundred and sixty oneวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
162 One hundred and sixty twoวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
163 One hundred and sixty threeวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
164 One hundred and sixty fourวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
165 One hundred and sixty fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
166 One hundred and sixty sixวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
167 One hundred and sixty sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
168 One hundred and sixty eightวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
169 One hundred and sixty nineวัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
170 One hundred and seventyวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
171 One hundred and seventy oneวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
172 One hundred and seventy twoวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
173 One hundred and seventy threeวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
174 One hundred and seventy fourวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
175 One hundred and seventy fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
176 One hundred and seventy sixวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
177 One hundred and seventy sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
178 One hundred and seventy eightวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
179 One hundred and seventy nineวัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
180 One hundred and eightyวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
181 One hundred and eighty oneวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
182 One hundred and eighty twoวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
183 One hundred and eighty threeวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
184 One hundred and eighty fourวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
185 One hundred and eighty fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
186 One hundred and eighty sixวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
187 One hundred and eighty sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
188 One hundred and eighty eightวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
189 One hundred and eighty nineวัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
190 One hundred and ninetyวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
191 One hundred and ninety oneวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
192 One hundred and ninety twoวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
193 One hundred and ninety threeวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
194 One hundred and ninety fourวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
195 One hundred and ninety fiveวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
196 One hundred and ninety sixวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
197 One hundred and ninety sevenวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
198 One hundred and ninety eightวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
199 One hundred and ninety nineวัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
200 Two hundredทู ฮันเดรด สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 101 ถึง 200 (One hundred and one to Two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 1-100