วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1001 ถึง 1100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1001 ถึง 1100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1001 ถึง 1100 (One thousand and one to One thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1001 One thousand and oneวัน เธาซันด์ แอนด์ วัน หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
1002 One thousand and twoวัน เธาซันด์ แอนด์ ทู หนึ่ง​พัน​สอง
1003 One thousand and threeวัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี หนึ่ง​พัน​สาม
1004 One thousand and fourวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่
1005 One thousand and fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า
1006 One thousand and sixวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก
1007 One thousand and sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด
1008 One thousand and eightวัน เธาซันด์ แอนด์ เอท หนึ่ง​พัน​แปด
1009 One thousand and nineวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า
1010 One thousand and tenวัน เธาซันด์ แอนด์ เทน หนึ่ง​พัน​สิบ
1011 One thousand and elevenวัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
1012 One thousand and twelveวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
1013 One thousand and thirteenวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
1014 One thousand and fourteenวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
1015 One thousand and fifteenวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
1016 One thousand and sixteenวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
1017 One thousand and seventeenวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
1018 One thousand and eighteenวัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
1019 One thousand and nineteenวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
1020 One thousand and twentyวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
1021 One thousand and twenty oneวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
1022 One thousand and twenty twoวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
1023 One thousand and twenty threeวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
1024 One thousand and twenty fourวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
1025 One thousand and twenty fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
1026 One thousand and twenty sixวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
1027 One thousand and twenty sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
1028 One thousand and twenty eightวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
1029 One thousand and twenty nineวัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
1030 One thousand and thirtyวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
1031 One thousand and thirty oneวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
1032 One thousand and thirty twoวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
1033 One thousand and thirty threeวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
1034 One thousand and thirty fourวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
1035 One thousand and thirty fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
1036 One thousand and thirty sixวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
1037 One thousand and thirty sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
1038 One thousand and thirty eightวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
1039 One thousand and thirty nineวัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
1040 One thousand and fortyวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
1041 One thousand and forty oneวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
1042 One thousand and forty twoวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
1043 One thousand and forty threeวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
1044 One thousand and forty fourวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
1045 One thousand and forty fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
1046 One thousand and forty sixวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
1047 One thousand and forty sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
1048 One thousand and forty eightวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
1049 One thousand and forty nineวัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
1050 One thousand and fiftyวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
1051 One thousand and fifty oneวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
1052 One thousand and fifty twoวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
1053 One thousand and fifty threeวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
1054 One thousand and fifty fourวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
1055 One thousand and fifty fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
1056 One thousand and fifty sixวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
1057 One thousand and fifty sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
1058 One thousand and fifty eightวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
1059 One thousand and fifty nineวัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
1060 One thousand and sixtyวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
1061 One thousand and sixty oneวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
1062 One thousand and sixty twoวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
1063 One thousand and sixty threeวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
1064 One thousand and sixty fourวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
1065 One thousand and sixty fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
1066 One thousand and sixty sixวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
1067 One thousand and sixty sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
1068 One thousand and sixty eightวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
1069 One thousand and sixty nineวัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
1070 One thousand and seventyวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
1071 One thousand and seventy oneวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
1072 One thousand and seventy twoวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
1073 One thousand and seventy threeวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
1074 One thousand and seventy fourวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
1075 One thousand and seventy fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
1076 One thousand and seventy sixวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
1077 One thousand and seventy sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
1078 One thousand and seventy eightวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
1079 One thousand and seventy nineวัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
1080 One thousand and eightyวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
1081 One thousand and eighty oneวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
1082 One thousand and eighty twoวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
1083 One thousand and eighty threeวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
1084 One thousand and eighty fourวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
1085 One thousand and eighty fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
1086 One thousand and eighty sixวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
1087 One thousand and eighty sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
1088 One thousand and eighty eightวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
1089 One thousand and eighty nineวัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
1090 One thousand and ninetyวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
1091 One thousand and ninety oneวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
1092 One thousand and ninety twoวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
1093 One thousand and ninety threeวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
1094 One thousand and ninety fourวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
1095 One thousand and ninety fiveวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
1096 One thousand and ninety sixวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
1097 One thousand and ninety sevenวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
1098 One thousand and ninety eightวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
1099 One thousand and ninety nineวัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
1100 One thousand one hundredวัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1001 ถึง 1100 (One thousand and one to One thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901-1000, 801-900, 701-800, 601-700, 501-600, 401-500, 301-400, 201-300, 101-200, 1-100