วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 ถึง 100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 ถึง 100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1 ถึง 100 (One to One hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1 Oneวัน หนึ่ง
2 Twoทู สอง
3 Threeธรี สาม
4 Fourโฟร์ สี่
5 Fiveไฟฟ์ ห้า
6 Sixซิกซ์ หก
7 Sevenเซฟเวิน เจ็ด
8 Eightเอท แปด
9 Nineไนน์ เก้า
10 Tenเทน สิบ
11 Elevenอีเลฟเวิน สิบ​เอ็ด
12 Twelveทเวลฟ์ สิบ​สอง
13 Thirteenเธอทีน สิบ​สาม
14 Fourteenโฟร์ทีน สิบ​สี่
15 Fifteenฟิฟทีน สิบ​ห้า
16 Sixteenซิกซ์ทีน สิบ​หก
17 Seventeenเซฟเวินทีน สิบ​เจ็ด
18 Eighteenเอททีน สิบ​แปด
19 Nineteenไนน์ทีน สิบ​เก้า
20 Twentyทเวนที ยี่​สิบ
21 Twenty oneทเวนที วัน ยี่​สิบ​เอ็ด
22 Twenty twoทเวนที ทู ยี่​สิบ​สอง
23 Twenty threeทเวนที ธรี ยี่​สิบ​สาม
24 Twenty fourทเวนที โฟร์ ยี่​สิบ​สี่
25 Twenty fiveทเวนที ไฟฟ์ ยี่​สิบ​ห้า
26 Twenty sixทเวนที ซิกซ์ ยี่​สิบ​หก
27 Twenty sevenทเวนที เซฟเวิน ยี่​สิบ​เจ็ด
28 Twenty eightทเวนที เอท ยี่​สิบ​แปด
29 Twenty nineทเวนที ไนน์ ยี่​สิบ​เก้า
30 Thirtyเธอที สาม​สิบ
31 Thirty oneเธอที วัน สาม​สิบ​เอ็ด
32 Thirty twoเธอที ทู สาม​สิบ​สอง
33 Thirty threeเธอที ธรี สาม​สิบ​สาม
34 Thirty fourเธอที โฟร์ สาม​สิบ​สี่
35 Thirty fiveเธอที ไฟฟ์ สาม​สิบ​ห้า
36 Thirty sixเธอที ซิกซ์ สาม​สิบ​หก
37 Thirty sevenเธอที เซฟเวิน สาม​สิบ​เจ็ด
38 Thirty eightเธอที เอท สาม​สิบ​แปด
39 Thirty nineเธอที ไนน์ สาม​สิบ​เก้า
40 Fortyโฟร์ที สี่​สิบ
41 Forty oneโฟร์ที วัน สี่​สิบ​เอ็ด
42 Forty twoโฟร์ที ทู สี่​สิบ​สอง
43 Forty threeโฟร์ที ธรี สี่​สิบ​สาม
44 Forty fourโฟร์ที โฟร์ สี่​สิบ​สี่
45 Forty fiveโฟร์ที ไฟฟ์ สี่​สิบ​ห้า
46 Forty sixโฟร์ที ซิกซ์ สี่​สิบ​หก
47 Forty sevenโฟร์ที เซฟเวิน สี่​สิบ​เจ็ด
48 Forty eightโฟร์ที เอท สี่​สิบ​แปด
49 Forty nineโฟร์ที ไนน์ สี่​สิบ​เก้า
50 Fiftyฟิฟที ห้า​สิบ
51 Fifty oneฟิฟที วัน ห้า​สิบ​เอ็ด
52 Fifty twoฟิฟที ทู ห้า​สิบ​สอง
53 Fifty threeฟิฟที ธรี ห้า​สิบ​สาม
54 Fifty fourฟิฟที โฟร์ ห้า​สิบ​สี่
55 Fifty fiveฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​สิบ​ห้า
56 Fifty sixฟิฟที ซิกซ์ ห้า​สิบ​หก
57 Fifty sevenฟิฟที เซฟเวิน ห้า​สิบ​เจ็ด
58 Fifty eightฟิฟที เอท ห้า​สิบ​แปด
59 Fifty nineฟิฟที ไนน์ ห้า​สิบ​เก้า
60 Sixtyซิกซ์ที หก​สิบ
61 Sixty oneซิกซ์ที วัน หก​สิบ​เอ็ด
62 Sixty twoซิกซ์ที ทู หก​สิบ​สอง
63 Sixty threeซิกซ์ที ธรี หก​สิบ​สาม
64 Sixty fourซิกซ์ที โฟร์ หก​สิบ​สี่
65 Sixty fiveซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​สิบ​ห้า
66 Sixty sixซิกซ์ที ซิกซ์ หก​สิบ​หก
67 Sixty sevenซิกซ์ที เซฟเวิน หก​สิบ​เจ็ด
68 Sixty eightซิกซ์ที เอท หก​สิบ​แปด
69 Sixty nineซิกซ์ที ไนน์ หก​สิบ​เก้า
70 Seventyเซฟเวินที เจ็ด​สิบ
71 Seventy oneเซฟเวินที วัน เจ็ด​สิบ​เอ็ด
72 Seventy twoเซฟเวินที ทู เจ็ด​สิบ​สอง
73 Seventy threeเซฟเวินที ธรี เจ็ด​สิบ​สาม
74 Seventy fourเซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​สิบ​สี่
75 Seventy fiveเซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​สิบ​ห้า
76 Seventy sixเซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​สิบ​หก
77 Seventy sevenเซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​สิบ​เจ็ด
78 Seventy eightเซฟเวินที เอท เจ็ด​สิบ​แปด
79 Seventy nineเซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​สิบ​เก้า
80 Eightyเอทที แปด​สิบ
81 Eighty oneเอทที วัน แปด​สิบ​เอ็ด
82 Eighty twoเอทที ทู แปด​สิบ​สอง
83 Eighty threeเอทที ธรี แปด​สิบ​สาม
84 Eighty fourเอทที โฟร์ แปด​สิบ​สี่
85 Eighty fiveเอทที ไฟฟ์ แปด​สิบ​ห้า
86 Eighty sixเอทที ซิกซ์ แปด​สิบ​หก
87 Eighty sevenเอทที เซฟเวิน แปด​สิบ​เจ็ด
88 Eighty eightเอทที เอท แปด​สิบ​แปด
89 Eighty nineเอทที ไนน์ แปด​สิบ​เก้า
90 Ninetyไนน์ที เก้า​สิบ
91 Ninety oneไนน์ที วัน เก้า​สิบ​เอ็ด
92 Ninety twoไนน์ที ทู เก้า​สิบ​สอง
93 Ninety threeไนน์ที ธรี เก้า​สิบ​สาม
94 Ninety fourไนน์ที โฟร์ เก้า​สิบ​สี่
95 Ninety fiveไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​สิบ​ห้า
96 Ninety sixไนน์ที ซิกซ์ เก้า​สิบ​หก
97 Ninety sevenไนน์ที เซฟเวิน เก้า​สิบ​เจ็ด
98 Ninety eightไนน์ที เอท เก้า​สิบ​แปด
99 Ninety nineไนน์ที ไนน์ เก้า​สิบ​เก้า
100 One hundredวัน ฮันเดรด หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 1 ถึง 100 (One to One hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100