วิธีกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ

หลายครั้งที่ผู้สมัครงานจำเป็นต้องกรอกใบสมัครงานซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทที่ตนเข้าสมัครงาน บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ เพราะก็แค่กรอกข้อมูลทั่วไป แต่ในหลาย ๆ ครั้งก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะ ในใบสมัครงานหลาย ๆ ส่วนผู้สมัครจะต้องเข้าใจว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไป เพื่อจะได้สื่อสารกับบริษัทนั้น ๆ ให้เข้าใจได้นะคะ ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะพบในใบสมัครงานมีดังนี้ค่ะ

 1. Personal Details: ข้อมูลส่วนตัวจำไว้ว่าต้องกรอกด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เสมอค่ะ และใส่คำนำหน้าชื่อMR. (นาย) / MISS. (นางสาว) / MRS. (นาง)
 2. Address: การเขียนที่อยู่ ใบสมัครอาจจะต้องกรอกทั้ง Home Address (ที่อยู่ที่บ้าน) และ Mailing Address (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ซึ่งผู้สมัครควรเขียนให้ชัดเจน ถ้าเป็นชื่อเฉพาะ เช่น ซอย (Soi) / อำเภอ (Amphoe) / เขต (Khet) ก็สามารถเขียนทับศัพท์ได้เลย 
 3. Marital Status: สถานภาพทางการสมรส ในการพิจารณาเข้าทำงานในหลาย ๆ ตำแหน่งจำเป็นต้องระบุถึงสถาภาพทางการสมรสด้วยค่ะ

Single  (โสด)            Married  (แต่งงานแล้ว)           Widowed  (เป็นหม้าย)

Divorced  (หย่า)        Separated (แยกทางกัน)

4.Personal Data: ข้อมูลอื่น ๆ        

 • Birthdate/ DOB : วัน เดือน  ปีเกิด เช่น  April 19, 1983
 • Birthplace / Native Place: สถานที่เกิด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตนเกิดค่ะ
 • ID Card No.:เลขประจำตัวบัตรประชาชน, Issued at: สถานที่ออกบัตร ให้กรอกชื่อจังหวัดเช่นกัน, Date Issued / Dated: วันที่ออกบัตร, Expiry date / Valid Until: วันบัตรหมดอายุ
 • Religion: ศาสนา Buddhism (พุทธ) / Islam (อิสลาม)  / Catholic (คาทอลิก)
 • Taxpayer’s No.: หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • Social Security No.: เลขประจำตัวบัตรประกันสังคม
 • Military Status : สถานภาพทางการทหาร
 1. Serving: อยู่ในระหว่างรับราชการทหาร
 2. Completed : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. Exempted: ได้รับการยกเว้น
 4. สุขภาพ : Health Conditionsส่วนนี้จำเป็นต้องกรอกเพื่อบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพตนเองหรือการได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สมัครจะกรอกว่าไม่เคยมีโรคประจำตัว ซึ่งเราจะใช้N/A (Not Applicable)  กรอกลงไปในส่วนนี้ค่ะ แต่ถ้าผู้สมัครมีโรคประจำตัวก็ควรระบุลงไปให้ชัดเจนนะคะ เพราะหากบริษัทมาตรวจพบทีหลังจะไม่ดีต่อตัวผู้สมัครเองค่ะ

 

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน