Reference Letter กับการสมัครงาน

เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะคะว่านอกจาก Resume และ Cover Letter แล้ว Reference Letter ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครให้เข้ามาสัมภาษณ์งานค่ะ เนื่องมาจากว่า Reference Letter คือจดหมายที่ เพราะหนังสือรับรองเป็นเอกสารที่ทำให้ผู้สมัครมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ยิ่งผู้ที่รับรองมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในแวดวงที่ผู้สมัครงานต้องการสมัครงานมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ถูกเลือกมากเท่านั้นค่ะ

ถึงแม้ว่าผู้สมัครงานจะไม่ได้เป็นคนลงมือเขียนเอง แต่ควรจะต้องมีบทบาทในการเขียน Reference Letter นะคะ กล่าวคือ

ขั้นแรกผู้สมัครงานต้องเลือกผู้เขียน Reference Letter ให้ดีค่ะ อาจจะเป็นหัวหน้างานเดิม หรือบุคคลสำคัญในแวดวงการทำงานของผู้สมัครเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สมัครมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อที่สอง ผู้สมัครสามารถช่วยเขียน Reference Letter ของตนเองได้โดยการจดประเด็นความสามารถสำคัญ ๆ ของตนเองเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เขียน Reference Letter ค่ะ โดยผู้สมัครอาจจะเขียนเป็นรายข้อ หรือบรรยายเป็นย่อหน้าก็ได้นะคะ

ในกรณีที่หัวหน้างานเป็นชาวต่างชาติอาจจะง่ายหน่อย แต่ในกรณีที่เป็นบุคคลที่ไม่มีเวลา และไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเขียน Reference Letter การมี Concepts ของผู้สมัครอยู่ในมือก็จะทำให้เขียน Reference Letter ได้ง่ายขึ้นมากค่ะ

โดยทั่วไปแล้ว Reference Letter มีโครงสร้างคล้าย ๆ กันค่ะ จะต่างกันแค่คุณสมบัติหรือความประทับใจของผู้เขียนที่มีต่อผู้สมัคร ซึ่งตัวอย่างประโยคที่ใช้ใน Reference Letter ก็มีดังนี้ค่ะ

ขึ้นต้นด้วย: To Whom It May Concern

เกริ่นนำ (Introduction)

–       It is a true pleasure to me to write this recommendation for…

–       I am pleased to write a letter of recommendation for…

–       This letter is respectfully submitted as an enthusiastic recommendation for…

เนื้อความ (Body)

–       …. is one of the outstanding staff of our company who…

–       … will be a successful candidate who will be great asset to your company.

–       … is careful and attentive…

ลงท้าย (Ending)

–       I wholeheartedly recommend…as….

–       I recommend … very highly and without reservation.

–       I can highly recommend …. as an excellent candidate for …

 

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน