คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาที่เราสำเร็จการศึกษามานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องระบุให้ถูกต้องชัดเจนเมื่อทำการสมัครงานในบริษัทหรือสถาบันที่เราอยากจะร่วมทำงานด้วยนะคะ หลาย ๆ ครั้งวุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชาเป็นปัญหาเพราะผู้สมัครอาจจะหลงลืม หรือนึกไม่ออกว่าวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่าอย่างไร เราจึงรวบรวมวุฒิการศึกษาด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ค่ะ

Vocational Certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
High Vocational Certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Bachelor of Public Administration (B.P.A.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science (B.Sc.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws (LL.B.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Doctor of Medicine (M.D.)
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.)
Bachelor of Medical Technology  (B.MT.)
เทคนิคการแพทยบัณฑิต  (ทพ.บ.)
Doctor of Dental Surgery  (D.D.S.)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   (ท.บ.) 
Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)                 
Bachelor of Physical Therapy  (B.PT.)
กายภาพบำบัดบัณฑิต  (กภ.บ.)                       
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Industrial Technology (B. Ind. Tech.)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education  (B.Ed.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)
Bachelor of Architecture (B.Arch.)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)           
Bachelor of Economics  (B.Econ.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)           
Bachelor of Social Work  (B.S.W.)
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)      
Bachelor of Information Science  (B.I.S.)
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต  (สท.บ.)
Bachelor of Communication Arts  (B.Com.Arts)
นิเทศศาตรบัณฑิต  (นศ.บ.)
Bachelor of Public Health  (B.P.H.)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
ศิลปกรรมศาสรตบัณฑิต (ศล.บ)    

 

สำหรับท่านที่กำลังมองหางาน และต้องการ Resume ดีๆ สมัครงานได้ผล 100% เราขอแนะนำบริการคุณภาพที่ www.idtecresume.com ด้วยทีมงานนักเขียนคุณภาพ เชื่อได้ว่าท่านจะได้ Resume และ Cover ที่โดดเด่น แตกต่างจากคนอื่นแน่นอน